Civilizacijskih

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

DR DUŠAN RISTIĆ Fakultet za menadţment, Novi Sad MA ANDREA BORŠOŠ Fakultet za menadţment, Novi Sad Rezime: Rad predstavlja pledoaje za rastuću potrebu korišćenja kreativnosti u upravljanju i rukovoĎenju rešavanjem nagomilanih civilizacijskih problema na nove, drugačije načine.

www.famns.edu.rs

Bozovic R., Dijalog na razlikama kultura

Postavqa se pitawe koliko globalne integracije malih i nerazvijenih dru{tava mogu biti akulturacioni procesi a ko-liko jednostavno potpadaju asimilaciji velikih sila i ve} zaokru`enih civilizacijskih krugova (ili sistema).

www.socioloskaluca.ac.me

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

Porastom civilizacijskih tekovina, posebice educiranosti a time i razine zdravstvene kulture svakog pojedinca i društava, turistička kretanja dobit će nove impulse te doseći danas neslućene razmjere koji se samo u međunarodnom turizmu do 2025. procjenjuju na preko 1,5 mld . sudionika uz ostvarene ...

hrcak.srce.hr

1 . NAZIV PREDMETA MATERNJI JEZIK I KNJI EVNOST

... umije da klasifikuje umjetnosti prema izra ajnim sredstvima i da ih uporedi - pronalazi elemente knji evnog djela u drugim umjetničkim oblicima - razumije pojam stila u knji evnosti - razumije značaj proučavanja knji evnosti - mo e da navede problemska Usvajanje visokih etičkih i civilizacijskih ...

www.cso.gov.me

SVVZ. - broj 10/2005.#1EAB16

Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za Grad lvanec sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

www.glasila.hr

MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Istorija: va ni događaji i ličnosti francuske i svjetske istorije, upoređivanje različitih civilizacijskih karakteristika. Likovna umjetnost: povezivanje postojećih znanja sa autentičnim primjerima francuskih slikara i pravaca.

www.minsaob.gov.me

ZAGREBAČKA DŽAMIJA

Takav smještaj i povijesni razvitak učinili su grad i svojevrsnom poveznicom između katoličke srednje Europe i jugoistočnog dijela europskog kontinenta u kojemu je autohtoni islam jedna od tradicionalnih vjerskih i kulturno-civilizacijskih baština.

www.islamska-zajednica.hr

Cilj i zadaci

... opštih normi ponašanja prema okolini u kojoj ive; - prihvate da je očuvanje, unapređivanje i zaštita ivotne sredine njihov prioritetni zadatak; - upoznaju se sa novim tehnologijama zasnovanim na biološkim mehanizmima i sistemima, njihovim mogućnostima za rešavanje aktuelnih civilizacijskih ...

tesla.pmf.ni.ac.rs

K O L O S T R U M

Najnovije studije su pokazale da porast tzv. civilizacijskih bolesti nemaju uzrok samo u promijenjenim uvjetima okoliöa i stresu , ne go da ih uzrokuje i dugogodiönja kriva prehrana .

www.zdraviilepi.rs

Transparentnost

Ova lista prije svega polazi od temeljnih korčulanskih ali i opće civilizacijskih vrijednosti: Zajedništvo: Kroz stvaranje svijesti o zajedništvu i prihvaćanju zajedničkih vrijednosti lokalna uprava mora stvarati

www.korculanskaliga.com

Other sites you could try:

Find videos related to Civilizacijskih