Buvein

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Vilnius, _____, 200__ Uûdaroji akcin * bendrov * "TD BALTIC" , *mon*s kodas 111596385, PVM kodas LT115963811, kurios buvein* yra éirm*n* g. 66, LT-09131 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Ervino Leontjevo, veikian*io pa gal bendrov*s *status (toliau - Pardav*jas) , iö vienos pus*s, Closed Stock ...

www.tdbaltic.lt

UAB „SNORO lizingas" (toliau - Organizatorius), *mon*s ...

1 1. ORGANIZATORIUS UAB „SNORO lizingas" (toliau - Organizatorius), *mon*s kodas 124926897, buvein*s adresas: A. Goštauto g. 40A, Vilnius, organizuoja akcij* „Tapk „SNORO lizingo" AMBASADORIUMI!".

wwww.sl.lt

iaus g. 7, Vilnius, tel. 852742200, faks. 852742333, www.ey ...

Eil. Nr. Auditoriaus pavard , vardas Re gis tra cijos nu meris Pažym jimo numeris Darboviet s (audito įmon s) pavadinimas, pažym jimo numeris, buvein

www.lar.lt

Kuriam nuosavyb÷s teise priklauso butas/ komercin÷ patalpa ...

... kontaktiniai duomenys(tel.Nr. ,el.paštas)) Kuriam nuosavyb÷s teise priklauso butas/ komercin÷ patalpa / sand÷liukas / garažas (tinamus pabraukti) Adresu _____ DNSB "Bandužiai" į/k 141824122 Buvein÷s adresas Bandužių g. 14+67, Klaip÷da Valdybos ...

www.banduziai.org

1. LIT MP Palanga last

europin ės svarbos nat ūralios j ūros buvein ės – 1170 rif ų – plotus ir užtikrinti tinkam ą buvein ės apsaugos b ūkl ę;

www.balticseaportal.net

NAFTOS PRODUKTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 2803/08-

(LT114549113), buvein÷ Jasinskio 16A, LT-01112, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pardavimų ir tiekimo departamento

www.visadasilciau.lt

Naudojimosi banko paslaug s planais s lyg s apra aas

bankas – AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, buvein ÷s adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, banko elektroninio pašto adresas [email protected] , tel.: (8 5) 268 2800, 1528, tinklalapio adresas www.seb.lt , duomenys

www.seb.lt

SUTARTIES äABLONAS

Pasikeitus Abonentui, registracijos ar gyvenamosios vietos (buvein÷s) adresams, praneöimų/PVM sąskaitų-faktūrų (toliau - sąskaitų) siuntimo adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisiniam registravimui, Abonentas privalo apie tai nedelsiant informuoti Vykdytojo klientų ...

www.ltmd.net

M M M M - m m - d d 2. Reg. Nr.

- jeigu įmon ÷s pavadinimas ar buvein ÷ sudaryta / vardas, pavard ÷ ar adresas sudarytas iš daugiau kaip 35 simboli ų, įskaitant (nereikaling ą išbraukti) tarpus tarp žodži ų, žinau ir sutinku, kad ...

www.vkti.gov.lt

ir licencijavimo skyriaus vyriausioji specialist

įsteigto platintojo pavadinimą buvein ės adres ą, Taip pat b ūtina nurodyti šal į, iš kurios į Lietuvos Respublik ą įvežamas maisto papildas

www.vvspt.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Buvein