Beniglasnik

PRAVILNIK o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava ...

PRAVILNIK O PRIJAVIPRENOSAFIZIÈKIPRENOSIVIHSREDSTAVA PLAÆANJAPREKO DR*AVNEGRANICE-"Slu*beniglasnik RS", broj 78/2009-Ovajpravilnikjedonet naosnovuèlana 67. stav 3.

www.filiptravel.rs

Pravilnikoobaveznimzdravstvenimpregledimaodreðenihkategorija ...

UP ravilnikuoobaveznimzdravstvenimpregledimaodreðenihkategorijazaposlenih, drugihlicaikliconoša ("Slu beniglasnik RS", broj 20/06) , uèlanu 12. stav1. reèi: ...

www.javnozdravljepo.nadlanu.com

"Slu beniglasnik RS", br. 9/2011i28/2011 Član1.

Pravilniko Listilekovakojisepropisujuiizdaju na teretsredstavaobaveznog zdravstvenogosiguranja "Slu beniglasnik RS", br. 9/2011i28/2011 Član1. Ovimpravilnikomutvrđujese Listalekovakojisepropisujuiizdaju nateret sredstavaobaveznogzdravstvenogosiguranja (udaljemtekstu: Listalekova).

www.zso.gov.rs

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE 335 Naosnovu~lana 17. Zakonao Vije}uministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 30/03,42/03,81/06, 76/07,81/07,94/07 i 24/08), Vije}eministara Bosnei Hercegovine, na 159. sjedniciodr`anoj 7. septembra 2011. godine, donijeloje ODLUKU ...

www.sluzbenilist.ba

Nove izmene u Pravilniku o uplatnim računima javnih prihoda

... ("Slu*beniglasnik RS", br. 20/2007,37/2007,50/2007 (ispr.), 63/2007,25/2008, 50/2008,3/2009 i 26/2009). Izmeneidopunetogpravilnikatakoðesuobjavljeneu "Slu*benomglasniku RS", ...

www.porezi.rs

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

VIJE]EMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE 328 Natemelju~lanka 17. Zakonaofinanciranjuinstitucija Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 61/04 i 49/09), ausvezi~lanka 3. stavak (2) Odlukeoprivremenomfinanciranju institucijaBosnei Hercegovineime|unarodnihobveza Bosnei Hercegovinezarazdobljesrpanj ...

www.sluzbenilist.ba

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

ZAKON O AGENCIJIZAPRIVREDNEREGISTRE-"Slu*beniglasnik RS", br. 55/2004 i 111/2009-Ovajzakonjestupioje nasnagu 29. maja 2004. godine. Poslednjeizmeneidopune Zakonastupilesu nasnagu 6. januara 2010. godine.

www.porezi.rs

Doneta je Odluka o visini minimalne zarade za period januar ...

ODLUKAOVISINIMINIMALNEZARADEZA PERIOD JANUAR-JUN 2010. GODINEJOŠNIJEDONETA dodonošenjaOdlukeprimenjujese 87 din. poèasu Odlukomovisiniminimalnezaradeza periodjul-decembar 2009. godine ("Slu*beniglasnik RS", broj 70/2009), utvrðenajeminimalnazaradazaperiod jul-decembar 2009. godineuiznosuod ...

www.ipc.rs

UPUTSTVO za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u ...

UPUTSTVO ZA SPROVOÐENJEODLUKEOOBAVEZIIZVEŠTAVANJA UPOSLOVANJUSAINOSTRANSTVOM-"Slu*beniglasnik RS", broj 87/2009-Ovouputstvojedoneto naosnovutaèke 5.

www.ipc.rs

SAVJETMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE

SAVJETMINISTARA BOSNEIHERCEGOVINE 383 Naosnovu~lana 17. Zakonao Savjetuministara Bosnei Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", br. 30/03,42/03,81/06, 76/07,81/07,94/07 i 24/08) i~lana 7.

www.sllist.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Beniglasnik