Avljanstvu

Stanovništvo prema dr avljanstvu po opštinama u Crnoj Gori

CRNA GORA / MONTENEGRO ZAVOD ZA STATISTIKU / STATISTICAL OFFICE S A O P Š T E NJ E / RELEASE Broj / No : 142 Podgorica, 17. 10. 2011. godine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011 Stanovništvo ...

monstat.org

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIZNAVANJE RAZDOBLJA STUDIJA

Potvrdu o dr avljanstvu (preslika domovnice ili putovnice za strane dr avljane), status izbjeglice ili prognanika / Certificate of citizenship (copy of the "domovnica" or passport for foreigners) certificate of refugee status or status of exile; 8.

www.unizg.hr

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR .

Prema dr avljanstvu, od ukupnog broja studenata, njih 97,8% su dr avljani Republke Hrvatske, 1,9% ima strano dr avljanstvo, a za 0,3% dr avjanstvo je nepoznato.

www.dzs.hr

SVEUČILIŠTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR Ured za akademsko ...

Isprava o dr avljanstvu u preslici, osim za osobe bez dr avljanstva. / Certificate of citizenship (copy of the "domovnica" or passport for foreigners), except in case of persons who do not have citizenship.

www.unizd.hr

IZ GENERALNOG KONZULATA SRBIJE U ^IKAGU LEGALIZACIJA DOKUMENATA

Uverenje o dr`avljanstvu ili fotokopija odgovaraju}ih stranica putne isprave i 10. Fotografije. Molba sa kompletnom dokumentacijom se uvodi u odgovaraju}u evidenciju resornog Ministarstva ~ime se sti~e mogu}nost da zainteresovano lice bude izabrano kao usvojilac deteta.

www.serbianmirror.com

za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (rodni list ...

... Ime opštine u BiH u kojoj imate stalno mjesto prebivališta) JMBG broj: _____ ( vaš jedinstveni matični broj) Izjavljujem da nisam u mogućnosti da dobijem izvod iz matične knjige rodjenih i uvjerenje o dr avljanstvu iz BiH, te molim Generalni konzulat BiH u ...

cgbhchicago.com

IZMENE ZAKONA O DR AVLjANSTVU

IZMENE ZAKONA O DR AVLjANSTVU Izmenama i dopunama Zakona o dr avljanstvu (koji je donet 2004. godine) usvojenim na sednici skupštine Srbije 24.09.2007. godine data je mogućnost svim pripadnicima srpskog naroda koji nemaju prebivalište u Srbiji da dobiju srpsko dr avljanstvo, pod uslovom da ...

www.mzd.gov.rs

ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE

www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 90/2007) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Građani Republike Srbije imaju drţavljanstvo Republike Srbije.

www.paragraf.rs

ZAKON O CRNOGORSKOM DR AVLJANSTVU (Objavljen u "Sl. list RCG ...

1 ZAKON O CRNOGORSKOM DR AVLJANSTVU (Objavljen u "Sl. list RCG", br. 41/99) I. OSNOVNA ODREDBA Član 1. Građani Republike Crne Gore imaju crnogorsko dr avljanstvo.

www.uniset.ca

Evropska konvencija o dr avljanstvu (ETS br. 166)

1 Evropska konvencija o dr avljanstvu (ETS br. 166) Obrazlo enje donošenja Konvencije I. Uvod a. Istorijat 1. Vije*e Evrope (1) se bavi pitanjima u vezi nacionalnosti (2) preko trideset godina.

www.coe.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Avljanstvu