Arheolo

EXOSTOSES OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL

Lokalitet 80, grob 11, situacioni plan (Arheolo{ka dokumentacija, lokalitet 80, Arheolo{ki institut u Beogradu) 0 1 2 m Fig. 4. Site No. 80, grave 6, situation plan ...

www.doiserbia.nb.rs

petnica

okruglo 111 godina arheolo{ka iskopavanja fotografije na ovoj strani (odozgo na dole): FMihailo Valtrovi} Flokalitet u Bukova~kom polju Fiskopavanje

almanah.petnica.rs

Neolitskata umetnost на територијата na ...

Vo Arheolo{kata kar-ta na Republika Makedonija se registrirani 200 neolitski lokaliteti. Vo neolitot, klimata vo Makedonija bila vrne`liva, so blagi zimi.

www.tumbamadzari.org.mk

U.S. Embassy Meets with "Coordinative Body on Gradiste-Kale"

Na 30 april, Gradskiot zavod za za{tita na kulturnite spomenici }e go zavr{i svoeto dvomese~no arheolo{ko istra`uvawe na Gradi{te so cel da se otkrie dali na taa lokacija ima zna~ajni arheolo{ki naodi.

macedonia.usembassy.gov

ceni na ind.pro.4.1.3.36-2003

... arheolo{ki, etnolo{ki, istoriski, umetni~ki, tehni~ki, paleontolo{ki, geolo{ki, zoolo{ki, botani~ki i drugi. Vidot na muzejot se utvrduva so aktot za negovoto osnovawe. ...

www.stat.gov.mk

The development of dairying in Europe: potential evidence ...

Do nedavnega so bile raziskave na tem podro≠ju omejene na tradicionalne arheolo∏ke metode, kot je raziskovanje stilov keramike, ∫i-valskih ostankov in specialnih predmetov. ∞eprav mnogo povedo, ...

arheologija.ff.uni-lj.si

Tradition and innovation between the Mesolithic and Early ...

EK - ! tudij procesa neolitizacije v severni Italiji je zanimiv zato, ker arheolo"ki podatki ka-#ejo na dinamike interakcij med zadnjimi lovci in nabiralci ter prvimi poljedelci v regiji.

arheologija.ff.uni-lj.si

Are land snails a signature for the Mesolithic-Neolithic ...

... ∫e pogosto v zelo velikih koli≠inah najdemo kot ostanke hrane na pozno pleistocenskih in zgodnje-srednje holocenskih arheolo∏kih najdi∏≠ih po vsem mediteranskem bazenu.

www.manandmollusc.net

DIANA - Problemi neadekvatnog tretmana keramike

Arheolo{ki institut, Zavod za za{titu spomenika kul ture u Kotoru. -68 skulptura od kamena, drveta, metala, plasti~nih materijala, celuloze, keramike i gipsa, iz perioda

www.cik.org.rs

METALLURGICAL EXAMINATIONS IN THE ARCHAEOMETALLURGICAL ...

Arheolo{ki vestnik52 ( 2001 ), 143-171 24 N. Trampu`Orel/D. JHeath/V. Hudnik, Spektrometri~nerazis-kavedepojskihnajdbpoznebronastedobe/ Spectrometric Research of the Late Bronze Age Hoard Finds/ .

ctklj.ctk.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Arheolo