Animalnih

PREGLEDNI RAD Postupak biokonzerviranja u proizvodnji ...

Cvrtila 1, I. Filipović 1 SAŽETAK Proizvodnja zdravstveno ispravnih i kvalitetnih animalnih namirnica osniva se na primjeni suvremenih higijenskotehnoloških postupaka.

hrcak.srce.hr

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

U kulturi humanih i animalnih hepatocita istraživači su potvrdili da je hepatotoksični efekat diklofenaka rezul tat oštećenja mitohondrija i pada nivoa NADPH u hepa

www.medical.uns.ac.rs

Oblici ispoljavanja gripa

Uzrokuje visok morbiditet i mortalitet. • Pandemiju izazivaju virusi koji potiču od animalnih i pretrpeli su izmene Sezonski grip Avijarna influenca "Ptičiji grip" Pandemijska influenca "Pandemija" Osetljivosti rasprostranjenost Osetljivosti rasprostranjenost ≈100 milionaljudijezara enosvakegodinena ...

www.medfak.ni.ac.rs

STRUČNI RAD Kemijski sastav mesa riba

www.meso.hr 365 ZNANSTVENO STRUČNI DIO Kemijski sastav mesa riba STRUČNI RAD 1 Dr. sc. Željka Cvrtila, viša asistentica, dr.sc. Lidija Kozačinski, izvanredna profesorica, Veterinarski fakultet, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Zagreb, Heinzelova 55; E-mail: [email protected] ...

hrcak.srce.hr

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

Zdravstveni aspekti korištenja animalnih komponenti u industrijskoj stočnoj hrani Gagić A., Alibegović-Zečić Fahira Kratak sadr aj - U okvirima Evropske unije pitanje: sakupljanja, transporta, obrade i korištenja animalnog otpada kao komponenti u industrijskoj stočnoj hrani, regulisano je ...

www.vfs.unsa.ba

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

Osvrt na varijabilnost kvaliteta animalnih hraniva Variability of the animal feeds quality - A review 393 Beširoviæ H., Prašoviæ S., Rifatbegoviæ M., Šatroviæ E., Veliæ Lejla Nalaz Corynebacterium SPP. u slezeni i limfnim èvorovima uginulih Eland antilopa (Taurotragus oryx) Findigs of ...

www.vfs.unsa.ba

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Razlika u zastupljenosti sojeva serogrupe O157, kao i ostalih EHEC serogrupa kod animalnih u odnosu na humane VTEC sojeve nije značajna (tabela 2).

www.doiserbia.nb.rs

HAPTOGLOBIN, MAKROSKOPSKI I BAKTERIOLOŠKI INDIKATORI RIZIKA ...

II KOMISIJA ZA OCENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE _____ Dr Sava Bunčić, redovni profesor, mentor, za u u naučnu oblast Bolesti ivotinja i higijena animalnih proizvoda Poljoprivredni fakultet, Novi Sad Departman za veterinarsku medicinu _____ ...

www.uns.ac.rs

Iglom na bibija

48 RIBOLOVNE TEHNIKE Iglom na bibija Bibi je potpuno drukčija ješka od svih morskih animalnih mamaca. Stoga se i način nadijevanja razlikuje od svega dosad primijenjenoga Napisao i snimio Boris Bulić B ez obzira na raznorazne komentare i ponekad potpuno oprečna mišljenja, bibi je ješka ...

ribolov-hrvatska.com

Biologija biljaka i zivotinja I

Kultiviranje animalnih stanica Kultiviranje animalnih stanica Animalne stanice Animalne stanice uzgojene u kulturi uzgojene u kulturi stanica omogućuju stanica omogućuju istraživanja istraživanja mehanizama koji mehanizama koji kontroliraju rast i kontroliraju rast i diferencijaciju ...

www.ktf-split.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Animalnih