Znacima

На основу члана 132

На основу члана 132. став 5, члана 153. став 5, члана 154. став 3, и члана 166. став 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС", број 41/09), Министар за ...

www.putevi-srbije.rs

Pravilnik o saobracajnim znakovima

Правилник о саобраћајним знаковима на путевима 1 На основу члана 242. став 1. тачка 2) Закона о основама безбедности саобраћаја на

www.ni.rs

Tumori mozga kod bolesnika koji su primarno psihijatrijski ...

Tumori mozga koji se manifestuju simptomima povišenog intrakranijalnog pritiska, fokalnim neurološkim znacima i konvulzijama, obično su u rutinskim dijagnostičkim proce-durama dijagnostikovani od strane neurologa, ili ređe, neu-rohirurga 2.

www.doiserbia.nb.rs

AKUTNI MIOKARDNI INFARKT SKOR I EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI U ...

Ispitanike predstavljaju pacijenti sa elektrokardiografskim (EKG) znacima infarkta prednjeg zida. Kontrolnu grupu predstavljaju pacijenti sa EKG znacima infarkta zadnje-donjeg zida.

aktuelnosti.org

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

4 1. UVOD Stručni ispit, kao standardizovana eksterna provjera školskih postignuća učenika na kraju stručnog obrazovanja, uvodi se u obrazovni sistem Crne Gore školske 2010/11. godine.

www.iccg.co.me

14 Saobraćajna politika

Vlada Crne Gore Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Podgorica, 24.11.2009 Upitnik Informacija koju od Vlade Crne Gore zahtijeva Evropska komisija u cilju pripreme Mišljenja o zahtjevu Crne Gore za ĉlanstvo u Evropskoj uniji 14 Saobraćajna politika Odgovorno lice: Andrija ...

www.upitnik.gov.me

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "Slu beni 61/2005, I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, odr avanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i ...

www.zurbnis.rs

775 TERAp IJA p ARODONTALNOG Ap Sc ESA Th E Th ERApy OF p ...

kliničkim znacima i simptomima, kao što je lokalizovana akumulacija purulentnog sadržaja unutar parodontalnog džepa. 2-4 cilj ovog preglednog rada je da kritički sa

www.medfak.ni.ac.rs

Bakteriološki nalaz u uretri muškaraca sa i bez ...

Ispitivanjem je bilo obuhvaćeno 200 muškaraca sa simptomima i znacima uretriti-sa. Kontrolnu grupu činilo je 60 zdravih muškaraca. Kod svih obolelih dijagnostikovan je NGU na osnovu prisustva ≥ 5 poli-morfonukleusnih leukocita u vidnom polju direktnog mikroskop-skog preparata ...

www.doiserbia.nb.rs

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

sistemsku inflamaciju sa navedenim klini~kim znacima mogu da pokrenu i neka neinfektivna patolo{ka stanja kao {to su maligne bolesti, metaboli~ki poreme}aji, traume i sl.

medicinskicasopis.org

Other sites you could try:

Find videos related to Znacima