Zmluvn

Tabuľky IX_2_príprava do PDF

Návrh názvu odrody (Proposed Variety Denomination) Poznámka k st*pcu 6: C - názov vo forme kódu (Remark to culomn 6) C - Denomination in the form of a "code" *íslo ûiadosti éiadate* Zmluvn˝ zástupca ûiadate*a Pracovné ozna*enie Návrh názvu Dátum návrhu názvu (Variety Number) (Applicant) (Agent) ...

www.uksup.sk

AKO POKRA#UJE DIGITALIZÁCIA TV VYSIELANIA V SR A V SUSEDN$CH ...

... Banking details: Tatrabanka, a.s., Branch 024, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5, Slovakia!. ú!tu / Account: 2629253178/1100 Variabiln" symbol / Variable Code: 508 01 IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178 SWIFT: TATR SK BX Podpisom a zaslaním Va&ej prihlá&ky vyjadrujete súhlas so zmluvn"mi podmienkami ...

www.vus.sk

Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Slowakei und ...

Č lánok 1 Osoby, na ktoré sa Zmluva vz ť ahuje Táto Zmluva sa vzťahuje na osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v jednom alebo v oboch zmluvn˝ch ötátoch.

www.slowakei.sk

ZMLUVA O DIELO (na vykonanie stavebn˝ch prác)

ZMLUVA O DIELO (na vykonanie stavebn˝ch prác) uzavretá medzi t˝mito zmluvn˝mi stranami Objednávate *: Sídlo : Zástupca: Bankové spojenie: I*O: Zhotovíte!Prog res DMJ s. r. o

www.progresokno.sk

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVN›CH STRÁN 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, ûe bude zaobchádzať s informáciami v akomkoľvek dokumente určenom Objednávateľom na preklad ako s dôvern˝mi informáciami.

www.prekladaj.sk

12 Opera č n˝ rámec Eurosystému

Systém PMR Eurosystému umoûňuje zmluvn˝m stranám vyuûívať priemerovanie, čo znamená, ûe dodrûiavanie určenej v˝öky rezerv sa zisťuje na základe priemeru konečn˝ch zostatkov na účtoch peňaûn˝ch rezerv zmluvn˝ch strán počas periódy udrûiavania.

people.tuke.sk

Definícia značky Označenie v˝robku

... distribútori vyhľadávajúv˝robcov s voľn˝mi kapacitami distribútori vyhľadávajúv˝robcov s voľn˝mi kapacitami licenčnáznačka licenčnáznačka-poskytujúmajitelia ochrann˝ch známok v určitej oblasti za zmluvn˝ poskytujúmajitelia ochrann˝ch známok v určitej oblasti za zmluvn˝ ...

files.tovaroznalectvo.sk

Zmluva o komisionálnom predaji

Zmluva vymedzuje iba obchodné vzťahy medzi zmluvn˝mi stranami A a B. 6. Vzťahy medzi stranou A a stranou B sa pri reklamáciách riadia Obchodn˝m zákonníkom podľa § 422 aû 442, pričom konanie strany A nesmie znemoûniť plnenie záručn˝ch podmienok strany B voči koncovému spotrebiteľovi ...

www.lrcompany.sk

Rozbor hospodarenia obce za prvy polrok

V˝davky vychádzali so zmluvn˝ch vzťahov (zálohové platby). Je to na elektrickú energiu kancelárie obecného úradu, zasadačku, chodba WC , volebná miestnosť, 40 Ä v˝mena ističov v budove vodné sto č né : vo v˝öke 177 Ä na tejto poloûke je úhrada za vodu + stočné, podľa odbern ...

www.hornalehota.net

PRAX V äK. ROKU 2011/2012 odbor hotelová akadémia

roč . • uskutočňuje sa podľa rozpisu do zmluvn˝ch zariadení + sluûba na vrátnici Zapisovanie praxe: • MVDr.

www.zsjuznake.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Zmluvn