Zamerala

AUTIZMUS – ZÁKLADNÉ POJMY t V tejto práci som sa ...

AUTIZMUS – ZÁKLADNÉ POJMY t V tejto práci som sa zamerala na charakterizovanie pojmu autizmus a syndrómov a symptómov. Ďal ďalej som sa zaoberala opisom autistického dieťaťa.

www.rojko.sk

Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (293 - 302)

Táto práca sa zamerala na hydrometalurgické spracovanie kalu s obsahom zložiek ako Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, Fe, Si, Ca a iných prvkov s cie ľom

www.censo.sk

Problémy vidieka v súvislosti s transformáciou ...

Za predpokladu, e by v platnosti zostala hypotéza H1, práca by sa zamerala na zistenie, či sú preukazné rozdiely vo vývoji medzi jednotlivými okresmi a čo tieto rozdiely spôsobuje.

www.uniag.sk

SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND THE ROLE OF INPUT I

124 OSVOJOVANIE CUDZIEHO JAZYKA A V›ZNAM KONTAKTU S CUDZÍM JAZYKOM VO VYUČOVANÍ Resumé Autorka článku sa zamerala na osvojovanie cudzieho jazyka a na kvalitu jazyka, ktorému sú vystavení učiaci sa v mladöom ökolskom veku.

www.pulib.sk

Aká je optimálna začiatočná dávka klopidogrelu pred ...

Na porovnanie začiatočnej dávky klopidogrelu 300 mg a600 mg 4 - 8 hodín pred PCI sa zamerala štúdia ARMYDA-2 (Antiplatelet therapy for the reduction of myocardial damage during angioplasty), do ktorej zara-dili 255 pacientov so stabilnou angínou pektoris alebo AKS bez elevácie segmentov ST (8).

www.cardiology.sk

Správy

výskumnú oblas $ sociálnej pedagogiky – rezistenciu, prof. PhDr. Jolana Hron cová, CSc. (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica) sa zamerala na konver-

www.casopispedagogika.sk

Spoločnosť HLM pôsobí na Slovensku už 2 roky

28 KILOMETER 9/2008 ROČNÍK 16 z kuchyne importérov Požiarnické vozidlá MAN pre SPP Spoločnosť HLM pôsobí na Slovensku už 2 roky V začiatkoch, po príchode na Slovensko, sa spoločnosť zamerala na vybudovanie servisu a poskytovanie služieb zákazníkom.

www.hlm.sk

Nech život prinesie čokoľvek UCB vyrocna sprava SK UCB ...

„UniCredit Bank sa zamerala na rast objemov poskytnutých úverov.“ Vážené dámy a vážení páni, vážení akcionári, vzhľadom na pozitívny výhľad domácej ekonomiky sa banka zamerala na

www.unicreditbank.sk

KOMPATIBILNOST ZNAKOVA

Vodolija bi zamerala Biku na posesivnosti, dok bi Bik bio zbunjen Vodolijinom nepredidljivošću i izra enom eljom za slobodom. BIK I RIBE Mo e postojati malo intelektualne privlačnosti između osoba rođenih u ovim znakovima, dok bi prijateljstvo ili ljubavna veza bili čvrsti.

www.natalnihoroskop.com

Magisterská diplomová práca - Masarykova univerzita ...

Predmetom mojej práce nebolo zaoberať sa riešením otázok na potlačenie problematiky samotnej, zamerala som sa na výskum z etnologického hľadiska – aplikovala som známe zvyky a tradície, ich stupeň potreby, mieru a faktory ich premeny, a taktieţ som toto obohatila o kaţdodenný ...

is.muni.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Zamerala