Zakonom

ECHR glossary - Bosnian

11 O objective and reasonable justification - objektivno i razumno opravdanje obligation of performing military service - obavezno sluûenje vojne obaveze obligation prescribed by law - obaveza propisana zakonom observance - poötovanje (pridrûavanje) obtain attendance of witnesses - obezbjediti, osigurati ...

www.humanrights.coe.int

Download

www.ekoplan.gov.rs

Z A K O N O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Z A K O N O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih graana, obuhvaenih obaveznim zdravstvenim

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ...

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 30.11.2011 COM(2011) 779 final 2011/0359 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

ec.europa.eu

INTERIM REPORT

Navedeno pitanje trebalo bi da bude uređeno bilo odredbama novog Zakona o šumama, bilo posebnim propisom (zakonom ili podzakonskim aktom). U periodu od 15-25. maja 2006. godine nacionalni pravni ekspert je imao zadatak da sarađuje sa međunarodnim pravnim konsultantom, nacionalnim pravnim ...

www.forestryprojectserbia.org.rs

PRAVILNIK O RADU

www.pmf.kg.ac.rs

Komunalno gospodarstvo

Zakonom o grobljima određena je djelatnost upravljanja gro-bljem, koja podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređivanje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu valja voditi računa o ...

www2.hgk.hr

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

Ako se prava akcionara, utvrĎena Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom Društva, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

www.epcg.co.me

NBP – JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW NBP – ŽURNAL ZA ...

Ta načela propisana su, pre svega, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Međutim, Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji određeno je da se, ako tim zakonom nije drukčije propisano,

www.kpa.edu.rs

A brief overview of the Consumer Credit Act

U slučaju prekograničnog kreditiranja, Zakonom je propi-san pristup kreditnim registrima za potrebe zaštite od kreditnog rizika, s time da će odredbe navedenog članka stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvat-ske Europskoj uniji.

www.zgombic.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Zakonom