Zakon Za Gradba

ZAKON ZA PROSTORNO I URBANISTI^KO PLANIRAWE

ZAKON ZA PROSTORNO I URBANISTI^KO PLANIRAWE ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br. 51/05) I. OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se ureduvaat ... (5) Prostorniot plan od stav 3 na ovoj ~len sodr`i i granici na zemji{teto predvideno za gradba i podetalni parametri i uslovi za gradbi potrebni za ...

archive.rec.org

IZVEDUVAWE NA GRADBI ZA KOI NE E POTREBNO ODOBRENIE ZA GRADBA

IZVEDUVAWE NA GRADBI ZA KOI NE E POTREBNO ODOBRENIE ZA GRADBA ZAKONSKA OSNOVA : Zakon za gradewe (Slu`ben Vesnik na RM br. br.51/2005 i br.82/2008) MESTO NA PODNESUVAWE NA POTREBNITE DOKUMENTI: Arhiva na Op{tina ^a{ka ulica “Ilindenska” 8 naselba ^a{ka

www.caska.gov.mk

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Службен весник на РМ, бр. 82 од 08.07.2008 година 1 од 27 20080821501 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, ...

www.mtc.gov.mk

Analiza za ubla`uvawe na klimatskite promeni vo Republika ...

namaluvawe na emisijata na staklenite gasovi: 1. Zakon za upravuvawe so otpadot (Sl. ... Zemeni se dve mo`nosti za gradba na idnite gasni elektrani: ednata so mo}nost od 234 MW kako

unfccc.org.mk

ZAKON ZA JAVNI NABAVKI1

"Raboti" se site aktivnosti povrzani za gradba na objekti soglasno so zakonskite propisi so koi se regulira gradbata ili aktivnosti koi, kako ... dokolku za niv se propi{ani posebni uslovi za nabavka od strana na donatorite i zaemodava~ite. ^len 5 (1) Odredbite na ovoj zakon ne se odnesuvaat i za nabavki za ...

www.dzr.gov.mk

GRADE@NI[TVOTO VO REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2003 - 2007

Izdava~: DR@AVEN ZAVOD ZA STATISTIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA, ul. "Dame Gruev" br.4, Skopje Publisher: STATE STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF ... kako i gotovite konstrukcii bez ogled na toa dali vgradeniot materijal e kupen za objektot koj treba da se gradi ili e prethodno upotreben za gradba na ...

www.stat.gov.mk

za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za administrativnite taksi

ZAKON za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za administrativnite taksi ("Slu`ben Vesnik" na RM br. 61/2004) ... Po tarifniot broj 64 se dodava nov tarifen broj 64-a koj glasi: "Tarifen broj 64-a Za akt so koj se odobruvaat uslovi za gradba na grade`ni objekti od ...

www.finance.gov.mk

VODI^ NIZ NADLE@NOSTITE ZA NOVOIZBRANITE GRADONA^ALNICI I ...

So Zakonot za gradba se opredeluva postapkata za iz-da va we odobrenie za gradewe, se opredeluvaat objek-tite {to se od lokalno zna~ewe, se vr{i ... Izmenuvaweto i dopolnuvaweto na zakonot se vr{i so zakon za izmeni i za dopolnuvawe, a negovoto objavuvawe se vr{i so postapka propi{ana za donesuvawe ...

www.zels.org.mk

ZAKON ZA ZA[TITA PRI RABOTA

... pri rabota (dokumentacija za za{tita pri rabota). ^len 11 Investitorot e dol`en, od republi~kiot organ na upravata nadle`en za rabotite na inspekcijata na trudot da pribavi soglasnost na dokumentacijata za za{ti ta pri rabota od ~len 10 na ovoj zakon, pred da zapo~ne so gradba na objektot namenet za ...

www.makemigration.com

vesti - informacii news and information

Pona-tamu e predvideno i toa deka "odobrenie za gradba ne e potrebno za gradba so koja se ovozmo`uva ili olesnuva dvi`eweto do i vo gradbata na lica so ... Za toa Zaednicata na invalidski-te organizacii ima izgotveno gotov pred-log-zakon koj ve}e podolgo e zatalkan vo lavirintot na vladini ili sobraniski ...

jser.fzf.ukim.edu.mk

Other sites you could try:

Find videos related to Zakon Za Gradba