Zabytk

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/55 2009-07-30 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

www.nid.pl

z dnia 23 lipca 2003 r.

©Kancelaria Sejmu s. 1/52 2010-08-09 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i ...

www.nid.pl

Pismo Stowarzyszenia KonserwatorÛw ZabytkÛw Journal of the ...

Wiadomoúci Konserwatorskie ï Conservation News ï 24/2008 3 Nr 24/2008 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATOR"W ZABYTK"W Rada Programowa Programme Board Dr hab. in¿.

www.skz.pl

OBWIESZCZENIE NR 3/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ...

1 OBWIESZCZENIE NR 3/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W LUBLINIE z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych ...

www.wkz.lublin.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie ul. Kanonicza ...

1 Miejscowość.....,dnia..... Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków Delegatura w .....

www.wuoz.h2.pl

Program opieki nad zabytkami

Zadania gminy Zadania gminy Ñ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb Ñ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności wspólnoty samorządowej, w szczególności dot. to spraw dot. to spraw ładu przestrzennego, kultury, ładu przestrzennego, kultury, ochrony zabytk ...

www.starogard.pl

Z poważaniem

P roponujemy również wycieczki w przepiękne miejsce do pełnego zabytk ów Starego Krakowa jak i jego okolic. Z poważaniem Dużym powodzeniem wśród gości odwiedzających Kraków cieszy się podróż Pociągiem Papieskim.

www.koltur.pl

INDIANSKI E LAT O 201 1 KUZNIC A BRZEZNICK A 23.07-06.08.201 ...

zabytk i Szlak u Orlic h Gniaz d Uczym y si ^ j^zyk a migowego , Gr a n a Spostrzegawczos d Zaj^ci a plastyczn e czyl i r^kodzieto : wykonujem y tarcze ,

in-ni.pl

Prezentacja „l¹sk - III - produkt

STRUKTURA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO STRUKTURA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SZLAK ZABYTK SZLAK ZABYTK ÓW TECHNIKI ÓW TECHNIKI Rdzeńproduktu -związany jest z poznawaniem historii industrializacji na Śląsku dzięki zwiedzaniu obiektów nawiązujących do tradycji i historii, związanej z różnymi ...

www.sieci.gapp.pl

Iluminacja zabytków i obiektów sakralnych

Do podstawowych aktów praw-nych należy zaliczyć Międzynarodową Kartę Konserwacji i Restauracji Zabytk ów i Miejsc Zabytkowych (tzw. Kartę Wenecką) z 1964 r. i Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 27 lipca 2004 r.

www.lampiarnia.info

Other sites you could try:

Find videos related to Zabytk