Yasland

Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmde Kardiyovasküler Risk ...

Ayrca homosistein düzeyleri hipotiroid grupta, ötiroid grup ile kyaslandğnda anlaml yüksekti (p=0,002). CRP düzeyl eri açsndan, üç grup arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmad (p>0,05).

www.yenitip.org

Deneysel Diyabetik Nefropatide ‹rbesartan'›n Apoptoz ...

STZ-diyabetik ve irbesartan uygulanan diyabetik grupla-r›n 1., 15. ve 30. günlerde ki kan glukoz düzeyleri k›-yasland›¤›nda aralar›nda anlaml› bir fark yoktu (Tablo 1).

www.ctf.edu.tr

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PINE BARK EXTRACT AND ASSESSMENT OF ...

Dolay›s›yla, P. pineave Pycnogenol ® 'ün, kontrolle k›yasland›¤›nda 6. ve 9. günlerde S. aureus say›s›n› düflürdü¤ü tespit edilmifltir.

www.gidadernegi.org

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

... edilen ve Denizcilik Müsteflarl›¤› için yürütülen projede, iDeal Teknoloji ve i-marine firmalar›-n›n gelifltirdi¤i donan›m ve yaz›-l›mlar kullan›larak hem bu alan-daki ulusal yetkinliklerimizin art-mas› sa¤land› hem de benzeri ya-banc› sistemlerle k›yasland ...

www.marineandcommerce.com

The Importance of Serum Procalcitonin Levels in Patients with ...

Tüm hastalar›n rutin biyokimyasal analizleri yap›ld› ve PA akci¤er grafileri çektirildi. Çal›flmaya al›nan hastalar›n flikayetleri kay›t edilerek, hemogram, sedimentasyon, serum prokalsitonin de¤erleri ve hastanedeki yat›fl süreleri k›yasland›.

journals.tubitak.gov.tr

The Application of the Umu Test System for Screening ...

Yaz ay›nda Enez ve Ergene istasyonlar›ndan al›nan örnekler kullan›lan tüm sufllarda belirgin bir indüksiyona neden oldu¤u halde NM2009 ve NM3009 sufllar›ndaki yüksek O-asetiltransferaz ve nitroredüktaz aktiviteleri atasal suflla k›yasland›¤›nda ekstrakt›n genotoksik ...

www.turkjbiochem.com

L-Carnitine Protection Against Cisplatin Nephrotoxicity In ...

Sisplatin uygulamas›ndan 30 daki-ka önce L-karnitin veya amifostin verilmesi sadece sisplatin verilen grupla k›yasland›¤›nda %ID/g'de anlaml› art›fla (s›ras›yla, 21.28±7.73 ve 18.97±3.24) neden oldu (p<0.002).

mirt.tsnmjournals.org

Organic Amendment Based on Tobacco Waste Compost and Farmyard ...

Tütün at›¤› kompostu ve hayvan gübresi uygulamalar› kontrolle k›yasland›¤›nda marul veriminde de önemli art›fla neden olmufltur.

journals.tubitak.gov.tr

C - DARBELÜ KIRICILAR

Primer tip rotorlara ayn› zamanda aß›nd›r›c› tipde malzeme k›rmak için yüksek krom alaß›ml› çekiçde tak›labilmektedir. Çekiçlerin rotora yasland›¤› yüzeyler tam temas sa¤lamas› için taßlanmakta, kamal› s›kma sistemiyle s›k›ca rotora ba¤lanmaktad›r.

www.gur-san.com.tr

H‹POTON‹K BEBEKLER‹N ELEKTROF‹ZYOLOJ‹K DE⁄ERLEND ...

Bulgular literatür bilgileri ile k›yasland›. Bulgular: Yafl aral›¤› 13 gün-12 ay aras›nda de¤iflen 58 olgunun 43'ünde (%74.1) inceleme normal bulunmufl ve bu olgular, olas› "merkezî" hipotonik olgular olarak de¤erlendirilmifltir.

www.yenisymposium.net

Other sites you could try:

Find videos related to Yasland