Wieku

Choroba scheuermanna - problem diagnostyczny i leczniczy w ...

przeglĄd pediatryczny 2010, vol 40, no 4 231 praca oryginalna 2010, vol 40, no 4, 231-234 choroba scheuermanna – problem diagnostyczny i leczniczy w wieku rozwojowym

cornetis.pl

METODA DENSYTOMETRYCZNA IN VIVO W OPARCIU O RADIOGRAMY KOŒCI ...

W odniesieniu do wieku kalendarzowego badanego dziecka gêstoœæ relatywna jest miernikiem ogólnych wymiarów koœæca i masy koœci, ...

pp.am.lodz.pl

Bibliotekarz XXI wieku ñ umiejŒtnoúci i predyspozycje do ...

107 Paulina We igt Biblioteka G‡Ûwna Politechniki Krakowskiej [email protected] edu.pl Bibliotekarz XXI wieku ñ umiejŒtnoúci i predyspozycje do pracy z u¿ytkownikiem Librarian of 21 st century ñ skills and abilities to work with the user Abstrakt Referat dotyczy zawodu bibliotekarza w ...

bur.univ.rzeszow.pl

Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym ...

153 Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 2, 153ñ171 '2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym The ...

www.ipin.edu.pl

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS

o średniej wieku 48,95 ± 10,59 lat. Grupę kontrolną sta - nowiło 18 honorowych dawców krwi w wieku 21–66 lat, o średniej wieku 46,06 ± 12,93 lat.

www.pum.edu.pl

Częstość występowania, śmiertelność oraz czynniki ...

Pol. 2009; 17, 1: 32-38 słowa kluczowe: delirium, czynniki ryzyka, majaczenie wśród chorych w podeszłym wieku. www.gp.viamedica.pl 38 Gerontologia Polska 2009, tom 17, nr 1 PIŚMIENNICTWO 1.

www.gp.viamedica.pl

Baciak-Internet - Agora XXI wieku

Microsoft Word - Baciak-Internet - Agora XXI wieku.doc. Global Media Journal-Polish Edition ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** *****s*** ***** *****s** *!*****s"**#**** ...

www.globalmediajournal.collegium.edu.pl

Genomika-dziedzinawiedzy XXI wieku

Genomika-dziedzinawiedzy XXI wieku Pawe³ Mackiewicz 1, Jolanta Zakrzewska-Czerwiñska 2, Stanis³aw Cebrat 1 1 Zak³ad Genomiki, Instytut Genetykii Mikrobiologii, Uniwersytet Wroc³awski, Wroc³aw 2 Zak³ad Mikrobiologii, Instytut Immunologiii Terapii Doœwiadczalnej im. L. Hirszfelda, Polska ...

www.pfb.info.pl

Was the Alaska Purchasea Good Deal?1

Was the Alaska Purchasea Good Deal? 1 David Barker University of Iowa Email: [email protected] August 10,2009 1 I am grateful for comments and assistance from Scott Barton, John Binder, David Galen-son, Dan Harwig, Stephen Haycox, Bill Hoing, Narayana Kocherlakota, Kelvin Latta, Deirdre ...

news-releases.uiowa.edu

Carbon dioxide, global warming

On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground Carbon dioxide, global warming

www.rsc.org

Other sites you could try:

Find videos related to Wieku