Vzoriek

QUANTITATIVE PARAMETERS OF DEFORMATION OF COLD ROLLED METAL ...

Geometrické parametre vzoriek majú najväčöí vplyv na parametre deformácie. So vzrastom v˝chodiskovej hrúbky a öírky vzoriek, hodnoty vöetk˝ch ukazovateľov deformácie sa zvyöujú.

www.ams.tuke.sk

„Progresívne metódy štúdia mikroštruktúrymateriálov"

2008 • Ochrana hr Ochrana hr án je podstatne lepšia u zaliatych vzoriek án je podstatne lepšia u zaliatych vzoriek • Lepšia manipulácia s malými a krehkými vzorkami • Lepšia manipulácia s malými a krehkými vzorkami • Lepšia kontrola ostrých hrán alebo rohov, ...

www.matdesign.sav.sk

THE EFFECT OF RE-HEAT TREATMENTS ON MICROSTRUCTURAL ...

Rôzne spôsoby pou itého starnutia mali za následok, e v mikroštruktúre tepelne spracovaných vzoriek došlo k zrovnomerneniu rozlo enia disperzných precipitátov primárnej fázy gama v porovnaní s mikroštruktúrou vzoriek, ...

www.ams.tuke.sk

Lúhovanie neželezných kovov z mechanicky aktivovaného ...

Podmienky mechanickej aktivácie, ako aj hodnoty špecifického adsorpčného a granulometrického povrchu aktivovaných vzoriek CuPbZn komplexného koncentrátu sú uvedené v tabuľke 1.

actamont.tuke.sk

Chamois, wolves and bears of the Nízke Tatry mountains, Slovakia

Analyzovali sme 49 vzoriek trusu medveda a 15 vzoriek trusu vlka. Hlavnú potravu medveda tvorili divo rastúce rastliny (44,0%), hmyz (33,9%) a kultúrne rastliny (13,6%).

www.biosphere-expeditions.org

Spoločenstvá suchozemských mäkkýšov severnej časti ...

Zo zvoleného biotopu sme odobrali 5 a 6 kvantitatívnych vzoriek hrabanky z kvadrátov 25×25 cm. ivé jedince veľkých druhov ( Helix pomatia , ...

mollusca.sav.sk

Corrosion and Hardness Behaviour of AISI 316L SS Implanted ...

Následná tafelová analýza poukázala na vyššiu koróznu odolnosť implantovaných vzoriek k neupraveným. Tvrdosť je dôle itou vlastnosťou pre biomateriály, ...

web.tuke.sk

Odstraňovanie ťažkých kovov a sulfátov z odpadových vôd

Materiál a metódy Materiál : Baktérie boli izolované zo vzoriek vôd z dvoch lokalít: ¾ voda z Východoslovenských eleziarní → (VS ) ...

actamont.tuke.sk

EPIDEMIOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF ...

zistenia organizmov môže byš kontaminÆcia vzoriek prostredia alebo kolonizÆcia pacientov. Aj v€prípade M. szulgai platí, že oso

www.bmj.sk

Hladiny cytokínov upacientov pred apo uzávere defektu ...

Výsledky Stanovenie hladín pro- aprotizápalových cytokínov vperiférnej vénovej krvi akrvných vzoriek odoberaných zpravej aľavej predsiene srdca dovolilo ...

www.cardiology.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Vzoriek