Vrstama

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike ...

Verižni indeksi putničkih kilometara u kopnenom prijevozu prema vrstama prijevoza Chain indices of passenger-kilometres in inland transport, by type of transport ..... 19

www.dzs.hr

Ptice Sr bije i Crne Gore - veličine gnezdilišnih populacija

... primenu savremenih metoda prikupljanja, obrade i prezentovanja podatka (atlasi, crvene knjige) intenzivno započeto sa odgovaranjem po pojedinim grupama u poslednjim decenijama 20. veka (atlas ptica grabljivica 1977-1996., cenzus kolonija čaplji i kormorana 1998., pregledni radovi o pojedinim vrstama, ...

www.ptica.org

Pravilnik o vrstama radio stanica za koje se ne izdaje dozvola

7 119-135 kHz 66 dBμA/m ** 10 m *****!* ***** ERC/REC/70-03 135-140.0 kHz 140.0-148.5 kHz 42 dBμA/m ** 10 m 37.7 dBμA/m ** 10m-** *****!* **** ***** ***** ERC/REC/70-03 EN 300 330 148.5-1600 kHz -5 dBμA/m ** 10 m-**

www.ratel.rs

www.dzs.hr

promet prema vrstama turisti Čkih mjesta i vrstama usluga u 2010. turnover, by types of tourist resorts and types of services, 2010 tis. kn

www.dzs.hr

Evropskosrce ivota II faza Europe'sLivingHeartII phase

Natura 2000-Cilj Započinjanje procesa predlaganja područja u BiH za Natura 2000 mre u putem sakupljanja podataka o vrstama i staništima sa vrstama i staništima sa liste Aneksa I i II Direktive o staništima EU Juni 2009 Site designation process in B&H by collecting data on species and ...

assets.panda.org

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA

Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, te njihovi dijelovi i derivati / Specimens of Annex I animal species bred in captivity for commercial purposes and specimens of Annex I plant species artificially propagated for commercial purposes in accordance with Articles 28 and 30 ...

www.min-kulture.hr

hrvatskiturizamubroj ka ma croatiantourism in numbers

POTRAŽNJA PREMA VRSTAMA SMJEŠTAJA A2. TOURIST DEMAND BY TYPE OF ACCOMMODATION U prvom polugodištu 2010. godine najveći broj noćenja zabilje en je u hotelima (44%), a među ostalim smještajnim kapacitetima ističu se kampovi (22%) i privatni smještaj (16%).

www.iztzg.hr

UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Kad se predvi*a kombinirano hla*enje transformatora, naru*itelj osim nazivne snage transformatora kod naju*inkovitijeg hla*enja definira i snage pri manje u*inkovitim vrstama hla*enja.

bib.irb.hr

ŠTETE OD MRKOG MEDVJEDA (URSUS ARCTOS L.) NA ŠUMSKIM ...

Oštećenja su razvrstana prema širini oštećenja na stablu, a njihov raspored po vrstama drveća prikazan je na slijedećim grafikonima: Oštećenje na stablima smrče 9% 91% do 1/3 obima stabla 1/3 do 2/3 obima stab la Grafikon 2.

sufasa.org

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

Varijante obrade tla bile su: CT – konvencionalna obrada, oranje lemešnim plugom na 30 - 35 cm; CP – rahljenje ţisel plugom na 15 - 20 cm; DH – tanjuranje na 8 -10 cm. U korovnoj flori bili su najbrojniji vrstama jednogodišnji širokolisni korovi (24), zatim višegodišnji širokolisni ...

sa.pfos.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Vrstama