Vezuju

UPORE\IVANJE DELOVANJATAZOCINA (PIPERACILIN SA TAZOBAKTAMOM ...

Ireverzibilno inhibi{e mnoge β-laktamaze koje produkuju klini~ki zna~ajne Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije, kovalentno se vezuju}i sa tim enzimima (5).

www.ipb-pneumon.com

SUPPLY CHAIN EQUILIBRIUMS UNDER NON-LINEAR COST FUNCTIONS OF ...

lancu snabdijevanja, za koje se, inače, vezuju različite tarife. Ključne riječi: tarifa, funkcija troškova, prevoznik, vodeći izvoznik. JEL Classification: C62; С72;

mnje.com

Kompletna knjiga za Branka1

je se vezuju na red, a toplota koja se oslobađa u toku procesa može da se koristi za različite procese, što gorivnim ćelijama daje mogućnost kombinovanja sa generatorima

www.centrala.org.rs

RAZLIKOVANJE ZANOSA, RAZVRSTAVANJE RODOVA

U kasnijem, sinteznom djelu o pjesniötvu Della poetica: La deca disputata (1586) , nastalom nakon viöe od tri desetlje*a, Petri* je u uvodnom poglavlju razradio svoje shva*anje pjesni*kih zanosa vezuju*i ih tako*er uz melankoli*ku narav, a koncilijantniji je prema znanju i vjeötini kao poetskim ...

www.ifzg.hr

PROŠIRIVANJE UPITA U GEOLOŠKOM INFORMACIONOM SISTEMU SRBIJE ...

U GeolISS-u se tekstualni podaci uglavnom vezuju za opservacije, interpretacije i dnevnike sa terena. Semantičko proširenje upita nad ovim podacima se zasniva na Rečniku geoloških termina (sa sinonimima i engleskim

www.rgf.bg.ac.rs

medicinska revija medical review

Key words Metalloproteinase, breast cancer, protein inhibition, signal processing, active/binding site Klju~ne re~i Metalloproteinaze, karcinom dojke, protein inhibition, procesiranje signala, aktivnia/vezuju}a mesta UDK : 577.152.34

md-medicaldata.com

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF PROCALCITONIN MEASUREMENT ...

prokalcitonina, proteina koji vezuju lipopolisaharide, C-reaktivnog proteina i interleukina-6 u pore|enju sa pacijentima bez SIRS-a. Na kraju istra`ivanja,

medicinskicasopis.org

Resorpcija i podnošljivost primene visokih doza fero-sulfata ...

Resorpciju gvo đa smanjuje edem crevnog zida zbog hipervolemije, poremećaji motiliteta creva kod obolelih od dijabetesa i primena lekova kao što su sredstva koja vezuju fosfate i H 2 blokatori.

www.doiserbia.nb.rs

Z A K O N O N O R M I Z A C I J I

... s područja normizacije, 7. osigurava informacije o nacionalnim, europskim i međunarodnim normama cjelokupnoj javnosti, a posebno gospodarstvu, 8. promiče uporabu hrvatskih norma, 9. obavlja druge poslove u skladu s aktom o osnivanju, propisima i međunarodnim ugovorima koji ob-vezuju Republiku ...

www.hzn.hr

DIPLOMSKI RAD - SVEU Č

(eng. PCP ili T; "Peptidyl Carrier Protein") uz koji se vezuju početna i produžna građevna jedinica, te rastući peptidni lanac, s pomoću fosfopanteteinskog kraka i domena za

bioinformatika.pbf.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Vezuju