Vengti

Why My Lai? - Roskilde University November 29th, 2007 ...

kareiviams, kurie dalyvavo nekalt pilie i udyn se. Darbo procese mes band me nustatyti paskatas ir pateikti pasi lymus kaip ateityje i vengti

rudar.ruc.dk

Makðties pûslinës fistulës: 35 metø patirties apibendrinimas

Patariama apie 2 mën. vengti lytiniø santykiø. Rezultatai 1969-2004 m. pûslinë makðties fistulë gydyta 51 mo-teriai. Amþius - nuo 32 iki 73 (vidutiniðkai 47) metø.

www.chirurgija.lt

Raynaud fenomenas: ankstyvieji chirurginio gydymo rezultatai

Siekiant iðvengti ðiø priepuoliø arba juos palengvinti, rekomenduojama daugiau judëti, nesuðalti, vengti rûkyti, reguliariai mankðtintis.

www.chirurgija.lt

KEPEN* PSEUDOTUMORO GYDYMAS RADIODA NUMINE TERMODESTRUKCIJA ...

Kadangi kepen* pseudotumoras yra u degiminis darinys, o ne navikas, reik*t* vengti rezekcinio tipo kepen* operacijos ir gydyti konservatyviai [1, 2, 6, 7, 9, 11, 12].

www.mtp.lt

BENDRIN¸ KALBA IR VISUOMEN¸

Kit kalbos lygmen faktai, neatitinkantys bendrinºs kalbos norm, vertinami, galima bßt pasakyti, nes‡moningai: vartojant bendrinÊ ar artim‡ jai kalb‡ realiai stengiamasi vengti tarmi ypatybi, bet tai atsakymuose neatsispindi.

www.lki.lt

Ádegio losonas su alavijais

Vengti liestis prie drabu ių, kol u teptas losjonas visiškai neišd ius. Kad įdegis neišbluktų, losjonu teptis kas antrą dieną. reikia kas keletą dienų pakartotinai naudoti losjoną.

www.foreverliving.com

14–16 metø paaugliø mokyklinio streso áveikos stiliø ir ...

blemas, o ne vengti jø, taip pat kaip ir þmonës, turintys aukðtus vidinës darnos rodiklius. Iðvados 1. Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezæ, jog

www.leidykla.vu.lt

Masterseal 590 06.09 basf

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dėvėti tinkamus apsauginius

www.basf-cc.lt

RAŠYTINĖS INSTRUKCIJOS

... arba avarijai Įvykus eismo įvykiui arba avarijai, krovinį vežančios transporto priemonės ekipažo nariai privalo imtis šių veiksmų, kai tai daryti yra saugu ir įmanoma:-*įjungti*stabdžių*sistemą,*išjungti*variklį*ir*atjungti*akumuliatorių*** *pagrindiniu*jungikliu,*jei*toks*yra; - vengti ...

www.iru.org

Simptomai

... koncentruotų mišinių pratinti palaipsniui - pilant mažesnėmis porciomis ir da niau maitinama nepakėlus lovos galvugalio 30° kampu prieš kiekvieną maitinimą pakelti lovos galvugalį 30° kampu skrand io motorikos sutrikimai dėl naudojamų medikamentų pasitarti su gydančiu gydytoju, vengti ...

www.emcdraugija.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Vengti