Vedeckej

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Príprava učiteľov v procese školských reforiem Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 16.

www.meskonorbert.hu

30th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF UROLOGY IN THE DERERíS ...

Podmienkou pre spl-nenie programu Urologickej kliniky bolo jej umiestnenie v†mo-dernej nemocnici s†moûnosùou öirokej medziodborovej spoluprÆce, previazanie odbornej a†vedeckej prÆce, tÌmov˝ systØm prÆce s†tvorbou pracovn˝ch skupÌn pre nosnØ tØmy, absolvova-nie zahranin˝ch ...

www.bmj.sk

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej č ...

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2008 Filozofická fakulta UK [FI] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet záznamov: 30 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) AAB ...

www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej ...

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)

www.uniba.sk

Š PORT A Z DRAVIE V HODNOTOVEJ ORIENTÁCII VYSOKOŠKOLÁKOV ...

Šport a zdravie v hodnotovej orientÁcii vysokoŠkolÁkov zbornÍk z vedeckej konferencie september 2009 bratislava univerzita komenskÉho v bratislave

www.fmph.uniba.sk

Slovenské odborné menoslovie cievnatých rastlín a jeho ...

Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 30, č. 1: 89-116, 2008 Slovenské odborné menoslovie cievnatých rastlín a jeho vzťah k vedeckej nomenklatúre (návrh zásad, pravidiel a odporúčaní pre revíziu a tvorbu slovenského botanického názvoslovia) Slovak national botanical ...

ibot.sav.sk

Vedecká publikácia – ako ju písať - Ivan Hulín

19 Vedecká publikácia – ako ju písať Ivan Hulín Pri mnohých diskusiách s tými, ktorí sa chceli venovať vedeckej práci, som sa zamýšlal nad tým, ako viesť toho, kto chce napísať svoju prvú

prolitera.sk

Stavebná fakulta STU v Bratislave

1 Stavebná fakulta STU v Bratislave Zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 11. 3. 2011 PRÍTOMNÍ : podľa prezenčnej listiny 1. Otvorenie 2. Svetová výstava mincí/prezentácia úspešného návrhu 3.

www.svf.stuba.sk

Zborník príspevkov - z medzinárodnej vedeckej konferencie ...

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Bratislava, november 2011 . Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

crr.sk

- 1 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

M ária H ardy, Terézia D ud ášová, Em ília Vra nková, Ale na H rašková (ed s. ) _____ - 1 S S o o c c i i á á l l n n a a p p a a t t o o l l ó ó g g i i a a r r o o d d i i n n y y Zborník z ...

www.vssvalzbety.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Vedeckej