Uveden

Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja

U bolnici je bio uveden atipični antipsihotik kveti-apin, 600 mg, na koji se psihotični simptomi bole-sti kupiraju, međutim razvile su se neželjene nus-pojave, povećanje tjelesne težine od 30 kg unutar četiri mjeseca (tjelesna težina 86 kg).

bib.irb.hr

Office of the Attorney General Post Office Building East Hill ...

Dále je uveden jazyk, vněmž se vyplňují tiskopisy (k vyplnění je ovšem možné vždy použít též jazyk anglický a francouzský, pokud stát nevyužil výhradu podle čl. 20 Úmluvy) a do něhož se překládají doručované písemnosti, případně jsou uvedeny další přípustné jazyky.

www.nkcr.cz

PROBLEMA TI KA STAROSTLIVOSTI O ZOMIERAJÚCEHO Z POH * ADU OP ...

V˝chodiskom pre spracovanie uvedenej problematiky bola anal˝za záverov systematick˝ch preh*adov literárnych prame*ov za roky 1989-2009, zameran˝ch na rolu opatrovate*a pri starostlivosti o zomierajúceho a vplyv starostlivosti na jeho kvalitu ûivota. Z uveden˝ch ötúdií vypl˝va, ûe realizácia ...

periodika.osu.cz

Kako sprijeËiti akutnu disfunkciju bubrega u intenzivnoj skrbi?

Termin akutno bubreæno zatajivanje (ARF, prema engl. acute renal failure ) uveden je 1951. godine. Moderna lite-ratura termin ARF koristi za teæeg stupnja zatajivanja bu-brega (stupanj III prema RIFLE klasifikaciji), dok se za cijeli sindrom akutnog poremeÊaja bubreæne funkcije koristi ter-min ...

www.kardio.hr

648 044 MiG-29 exhaust nozzles 1/48

Model, pro který je sada urèena, je uveden u názvu výrobku. Pro pøesnou aplikaci kovových a odlévaných dílù mù e být zapotøebí upravit díly upravovaného modelu.

www.eduard.com

VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT - AT A GLANCE

Jedinou nev˘hodou code-sharingu snáì môÏe byÈ to, Ïe na niektor˘ch veºk˘ch letiskách nemusí byÈ let, prevádzkovan˘ formou code-sharingu, uveden˘ pod kódmi v‰et-k˘ch spoloãností, ale len pod kódom tej spoloãnosti, ktorá let „fyzicky" prevádzkuje.

www.airportkosice.sk

Porovnání stanovení zákalu piv a vín různého stáří ...

Přestoûe v současné době je k dispozici řada přístrojů vhodn˝ch pro objektivní tj. fotometrické stanovení zákalu piv i vín na základě statického (elastického) či dokonce dynamického (kvazieleastického) rozptylu světla 13,28-32, z v˝öe uveden˝ch praktick˝ch důvodů je ...

www.ecomonitoring.com

hlášení PU - UCL a RCI_arial_

razítko a podpis/seal and signature UPOZORN Ě NÍ: Souhlas bude zaslán p ř ísluöné pojiö ť ovn ě pouze po dopln ě ní vöech v˝öe uveden˝ch údaj ů a za p ř edpokladu, ûe jsou spln ě ny veökeré závazky vypl˝vající ze smlouvy./

www.unicreditleasing.cz

Úloha jícnové echokardiografie v hodnocení morfologick ...

stenózy plicní Ïíly byla stanovena pfii pfiítomnosti alespoÀ dvou ze tfií v˘‰e uveden˘ch kritérií. V˘sledky:Nebylo zaznamenáno klinicky v˘znamné sníÏení prÛmûrného diametru plicních Ïil ani zv˘‰ení Vmax. jeden mûsíc

www.e-coretvasa.cz

JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA

2/2007 OBSAH VĚDECKO-TECHNICKÝ ČASOPIS ROČNÍK 52 2/2007 JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA Obsah časopisu Jemná mechanika a optika je uveden na internetu: http://jmo.fzu.cz Informace o předplatném podá, objednávky přijímá, objednávky do zahraničí vyřizuje: SLO ...

jointlab.upol.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Uveden