Utjecajem

HSV 1-07

SAéETAK Osnovni cilj rada bio je utvrditi dolazi li i u kojoj mjeri do promjene motoriËkog statusa djeËaka pod utjecajem treninga karatea te postoje li razlike u promjeni i razvoju razliËitih motoriËkih sposobnosti pod utjecajem devetomjeseËnog treninga karatea izme﷿u ekspe-rimentalne ...

hrcak.srce.hr

KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Metode, modeli i algoritmi za analizu kvalitativnih promjena pod utjecajem kinezioloških transformacijskih operatora. (Disertacija), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

www.kif.unizg.hr

Zaštita reproduktivnog zdravlja mladih - modeli prevencije

Spolni odnos pod utjecajem alkohola imalo je bar jednom 62% ispitanika, dok je 11.9% mladih ima-lo spolni odnos pod utjecajem droge. Zadovoljstvo životom iskazao je relativno velik broj učenika (68%), nešto više mladići nego dje-vojke (grafikon 4).

www.bioline.org.br

Cardiac diseases in the writtings of Amatus

DubrovaËka republika bila je pod jakim utjecajem samo-stanske medicine i farmacije sinova Sv. Benedikta, Monte Cassina 1. Prisutan je i Salerno sa svojom medicinskom πkol om, a i prvi poznati lijeËnik koji je 1300. godine uzet u gradsku sluæbu u Dubrovniku bio je Mr. Riccardus iz Saler-na.

www.kardio.hr

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

pojavljivati s devastiraju im utjecajem na airoj razini. `umski po ~ari u Dubrova ko-neretvanskoj ~upaniji bili su rijedak fenomen do prije samo

www.agr.unizg.hr

POVEZANOST DJECE 5-8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE I NEKIH

U zakljuèku, sportski programi koji se nude u školama morali bi sadr avati i aktivnosti u kojima se djeèaci poveæane tjelesne mase neæe osjeæati nedovoljno sposobnima, a mo da èak i neke sportove u kojima je bitna ravnote a kao pokazatelj koji je najmanje pod utjecajem tjelesne mase kao npr ...

hrcak.srce.hr

UVOD INTRODUCTION

U poljoprivrednoj djelatnosti registrirano je oko 1.200 tvrt-ki s oko 15.000 zaposlenih.  PROIZVODNJA Osnovne su prednosti hrvatske poljoprivrede tri različit e geografske i klimatske cjeline: ravničarsko područje na sjeveru pod utjecajem kontinentalne klime, priobal-no područje na jugu pod ...

www2.hgk.hr

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

U cjelini ovim projektom se želi pridonijeti značajnijem razvoju društva u Hrvatskoj i razvoj utjecajem koji će imati na postizanje najviših nastavnih standarda i osiguranje kvalitete i značaja visokog obrazovanja, priprema budućih stručnjaka za izazove tržišta rada te zahtjeve za ...

www.mef.unizg.hr

SPORT SCIENCE

Promjene relacija morfoloških i motoričkih dimenzija dječaka uzrasta 7 godina pod utjecajem tretmana 18 Mihajlo Kostić i Marko Aleksandrović

www.sposci.com

Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u ...

... Elma Sefo, Zdravko Matotan, Zrinka Knezoviš, Adrijana Majiš, Predrag Ivankoviš, Radica Šoriš Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveuĉilišta u Mostaru, Biskupa Ĉule bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina ([email protected]) Saţetak Podruţje Hercegovine pod znaţajnim je utjecajem ...

sa.pfos.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Utjecajem