Uticaj

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

Strana 212 VOJNOSANITETSKI PREGLED Volumen 66, Broj 3 Correspondence to: Maja Nikolić, Medicinski fakultet, dr Zorana Đinđića 50, 18 000 Niš, Srbija; Tel.: +381 18 588 688, +381 64 213 4441.

www.doiserbia.nb.rs

Božo Milošević Filozofski fakultet Novi Sad Izvorni ...

Osobenosti globalizacije i njen uticaj na promene organizacija rada Savremene rasprave o globalizaciji su brojne i različito vrednosno zasnovane.

www.doiserbia.nb.rs

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

I dok se meñusobni uticaj ekologije i drugih prirodnih nauka smatra razumljivim procesom razvoja prirodno8naučnog saznanja, njena veza sa društvenim naukama nije dovoljno jasna, tako da se ponekad stavlja pod sumnju.

www.socioloskaluca.ac.me

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

i uticaj višekratnog pretretmana diklofenakom i paraceta molom na analgetički efekat paracetamola. U radu je ta kođe ispitan uticaj diklofenaka i paracetamola na funkciju

www.medical.uns.ac.rs

UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD ...

Eskulap Eskulap 2008;3(1-2):77-81 Studentski radovi Studentski radovi Adresa autora: Blok Partizan 1/11, 21400 Bačka Palanka; E-mail: [email protected] UDK 618.831-005-037 UTICAJ POJAVE I INTENZITETA VAZOSPAZMA NA ISHOD KOD PACIJENATA SA RUPTURIRANIM INTRAKRANIJALNIM ANEURIZMAMA ...

www.medical.uns.ac.rs

UTICAJ FIZI**KE AKT IVNOSTI NA KVALITET KOSTI

Baji**, Z. et al: UTICAJ FIZI**KE AKTIVNOSTI NA KVALITET KOSTI SportLogia 6 (2010) 1: 7-13 7 UTICAJ FIZI**KE AKT IVNOSTI NA KVALITET KOSTI Zorislava Baji** 1, Nenad Ponorac 1, Nela Ra{eta 1 i\or**e Baji** 2 1 Medicinski fakultet, Banja Luka, BiH 2 SHMP, Dom zdravljaBanja Luka, BiH Pregledni nau ...

sportlogia.com

Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke ...

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i glikemije i rizik za razvoj ateroskleroze u adolescenata Uticaj unosa rehidraciono-energetskog napitka na fiziolo{ke parametre i specifi~ne testove u fudbalu

www.smas.org

UTICAJ PATOGENE GLJIVE SPHAEROPSIS SAPINEA NA IZUMIRANJE ...

Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 1, 2009 (35 - 51) UDK 630*44:582.4(497.1) 632.4:582.4(497.1) UTICAJ PATOGENE GLJIVE SPHAEROPSIS SAPINEA NA IZUMIRANJE ČETINARSKIH VRSTA U SRBIJI I CRNOJ GORI ∗ The effect of Sphaeropsis sapinea on conifer decline in Serbia and ...

sufasa.org

BAKAR 35 (2010) 2 COPPER

osvajanje proizvodnje nevarniČeĆih alata toplim kovanjem od specijalnih bronzi 11 bakar 35 (2010) 2 copper udk: 669.01.002.2:504.06(045)=861 nauČni rad oblast: energetska efikasnost uticaj proizvodnje bakra na efekat „staklene" baŠte i „kisele" kiŠe copper production influence into ...

www.singipedia.com

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i ...

Naučni članak Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i glikemije i rizik za razvoj ateroskleroze u adolescenata Aranđelović D. 1, Marjanović B. 1, Bokonjić J. 1, Grujić-Ilić G. 2, Vujović V. 1, Milenković S. 3, Conić N. 1, Aleksić B. 4 1 Dom zdravlja "Dr Simo Milošević ...

www.smas.org

Other sites you could try:

Find videos related to Uticaj