Usugla

LAPAROSKOPSKAKIRURGIJA KODAKUTNEOZLJEDETRBUHA

... tivnolije~iti, a kojenijebilomogu}esasigurno{}uutvrditi prijeuvo|enjaovemetode.Tako|er,primjenomovemetode mogu}ejeoperacijskozbrinjavanjenekihvrstaozljeda, od zaustavljanjamanjihkrvarenja do kompliciranijihzahvata na parenhimnimi{upljimorganima. 5,6,9-11,14-17 Jo{nema usugla{enogstavaidovoljnogbrojaklini ...

lijecnicki-vjesnik.hlz.hr

*trka*ka potkoljenica *. Iznosimo prikaz slu*aja akutnog

Izmjerene vrijednosti tlaka 10-30 mm Hg manje od dijastoli*kog krvnog tlaka potvr**uje sumnju na postojanje kompartment sindroma, no u medicinskoj literaturi ne postoji potpuno usugla*aeni stav oko kriti*nih vrijednosti tlaka kod kojih dolazi do razvoja ishemije mi*ai**a (19,21).

hrcak.srce.hr

Izdava~: Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i ...

... okru`enja za biznis i uspje{no poslovanje; Imaju na raspolaganju svoju asocijaciju u svakoj vrsti stru~ne pomo}i kao i organiziranje svih vrsta privrednih manifestacija od zajedni~kog ili pojedina~nog interesa; Imaju na raspolaganju kompletnu infrastrukturu u provo|enju svih oblika aktivnosti, usugla ...

www.kfbih.com

brajsa za web

• • neiskrena i iskrena, neiskrena i iskrena, nerealna i realna nerealna i realna • • usugla usugla š š enost i neusugla enost i neusugla š š enost verbalnog i enost verbalnog i neverbalnog, sadr neverbalnog, sadr ž ž ajnog i odnosnog djela ajnog i odnosnog djela • • u iskrenoj govorimo ...

www.suncev-sjaj.com

SIGURNOST I ZA*`TITA NA RADU

U Laboratoriju za sigurnost provodi se kontrola, ispiti- vanje i ocjenjivanje usugla*aenosti proizvoda u skladu s va*~e**im normama i pravilnicima za: - strojeve i ure**aje - ru*ne alate - aparate - elektroenergetska postrojenja - elektroni*ke ure**aje - radni okoli*a (mikroklima) - novoizra ...

www.koncar-institut.hr

Nakladnički savjet

je nakon dvije godine rasprave i usugla šavanja Skupština Hrvatske vatrogasne zajednice donijela Statut, temeljni akt za funkcioniranje naše krovne vatro

www.vatrogasni-portal.com

oæivljava Frankopane

Pismo namjere trebalo bi defi nirati osnovne ciljeve osnivanja euroregije Alpe-Jadran kao {to su gospodarska, kulturna i infrastrukturna suradnja, a pravni okvir i statut bit }e usugla{eni do kraja godine.

www2.pgz.hr

DOKUMENT OKVIRNOG PRORA**UNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...

Klju*ne uloge za postizanje ovih ciljeva imat **e pobolj*aanje investicijske klime, daljnje usugla*aavanje poslovne legislative sa standardima Europske unije, ubrzanje administrativnih procedura, pobolj*aanje produktivnosti bh. ekonomije kroz restrukturiranje poduze**a i nastavak privatizacijskog ...

www.mft.gov.ba

PRAVILNIK

Ako je dva ili vi{e vodoprivrednih objekata funkcionalno povezano u vodoprivredni sustav, za sve vodoprivredne objekte tog sustava mo`e se donijeti jedinstveni Plan pogona i odr`avanja ili pojedina~ni Planovi pogona i odr`avanja koji moraju biti me|usobno usugla{eni. ^lanak 5.

www.voda.ba

zakon o inspekcijama

... izvr{ewu i postupawu subjekta nadzora po nalo enim upravnim i drugim mjerama u postupku otklawawa uo~enih nepravilnosti; d)subjekt nadzora - subjekt nad kojim se vr{i inspekcijski pregled iz ta~ke c) alineja 4) ovog ~lana e)stru~na institucija - ovla{}ena organizacija za ispitivawa i ocjewivawe usugla ...

www.vladatk.kim.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Usugla