Uredbu

Council Regulation N°2666/2000 on assistance for Albania ...

Council Regulation N°2666/2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, FRY and FYROM

ec.europa.eu

На основу члана 13

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС", број 41/09), а у вези са чланом 7.

www.mpt.gov.rs

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ...

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици („Службени гласник РС", број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ...

www.ssl-link.com

web.korcula.hr

web.korcula.hr

UREDBU - O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I ...

NN 12/05 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 193 Na temelju lanka 60. stavka 9. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/2004), Vlada Republike Hrvatske

www.uhddr-dubrava.hr

UREDBU

Izdaje Ministarstvo odbrane Odgovorni urednik pukovnik Radmilo Gordi}, dipl. pravnik Glavni urednik Nada Sibin~i}, prof. ^etvrtak, 18. avgust 2005.

www.vs.rs

UREDBU O IZMJENI UREDBE O POSTUPANJU CARI-NSKOG ORGANA SA ...

198. Na osnovu čl. 67 stav 3 i 295 Carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 29/05 i 66/06) Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. februara 2008. godine, donijela je UREDBU O IZMJENI UREDBE O POSTUPANJU CARI-NSKOG ORGANA SA ROBOM ZA KOJU POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA SE ...

www.sllistcg.me

UREDBU o računovodstvu neprofitnih organizacija

P R I J E D L O G Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07) Vlada Republike Hrvatske donosi UREDBU o računovodstvu neprofitnih organizacija I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1.

www.uzuvrh.hr

UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

uredbu o izmenama i dopunama uredbe o naČinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvoĐenja tih kasa

www.kombeg.org.rs

Uredbu o kriterijumima za formiranje cene lekova - 5 ...

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 85/05 - dr. zakon) i člana 17. stav 1. i

www.alims.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Uredbu