Uredbe

www.rlkjis.rs

www.rlkjis.rs

ZNAČENJE*KRATICA*

ZNAČENJE*KRATICA* * APIs* Active*pharmaceutical*ingredients* Aktivni*farmaceutski*sastojci* ATP*1* 1st*Adaptation*to*Technical*Progress*to* the*CLP*Regulation* 1.*prilagodba*tehničkom*napretku*CLP* uredbe* BPs* Biocidal*Products* Biocidni*pripravci* C&L* Classification*and*Labelling ...

www.hzt.hr

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

HEP-OPS je, slijedom obveze primjene Uredbe 1228/03/EC, pokrenuo inicijative za uspostavu zajedničkih dražbi prekograničnih prijenosnih kapaciteta s operatorima prijenosnih sustava BiH, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. ...

www.hep.hr

IZVOD IZ UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ...

izvod iz uredbe o koeficijentima za obraČun i isplatu plata zaposlenih u javnim slu bama 1 (sl. glasnik rs br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106 ...

www.lat.rzzo.rs

o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u ...

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na emisije nastale iz procesa termičkog tretmana otpada. Član 2. Granične vrednosti emisije za određene grupe ili kategorije zagađujućih materija u vodama iz člana 1. ove uredbe date su u Prilogu 2 ...

www.ekoplan.gov.rs

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADA, NA Č ...

Na osnovu članu 39 Zakona o ûivotnoj sredini (''Sluûbeni list RCG, broj. 12/96), Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. aprila 2008. godine, donijela je UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADA, NA Č INU OBRA Č UNA I PLA Ć ANJA NAKNADA ZBOG ZAGA ð IVANJA éIVOTNE SREDINE Č lan ...

www.ozoneunit.me

Contents:

Odluka o obrazovanju Nacionalnog foruma „Obrazovanje za sve" Na osnovu člana 12 stav 2 Uredbe o Vladi Republike Crne Gore („Slu beni list RCG", ...

www.gov.me

amcima - I OPŠTE ODREDBE

PRVI DEO - Pre čiš ćeni tekst - odredbe Uredbe i Obrazac br. 1. Drugi deo - Pre čiš ćeni tekst - Obrasci br. 2-9. Tre ći deo - Osnovni tekst - odredbe Uredbe i Obrazac br. 1.

luckauprava.me

Izvod iz pravilnika o listi strucnih, akademskih i naucnih naziva

Izvod iz PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010) Stupio na snagu 13.11.2010.

www.rlkczs.org.rs

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NACINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG ...

Slede odredbe Uredbe o izmenama Uredbe o bliûim uslovima i načinu vröenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata («Sl. glasnik RS», ...

www.devizni.gov.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Uredbe