Unarodnim

TreÊi hrvatski ehokardiografski simpozij s meunarodnim ...

VODEΔE TEME MAIN TOPICS DIJASTOLOGIJA DIASTOLOGY Dijastologija danas State of the art of diastology DijastoliËko popuπtanje srca — epidemiologija, etiologija, Diastolic dysfunction in heart failure — epidemiology, dijagnostika i prognoza aetiology, diagnosis and prognostic stratification ...

www.kardio.hr

PRVI KONGRES TERAPIJE BOLABiH sa me! unarodnim u! e"em

RAZMJENA ISKUSTAVA U TERAPIJI BOLA BIH - REGIJA - SVIJET Sarajevo, April 15 - 16, 2010 Hotel Hollywood FINALNA OBAVIJEST / FINAL ANNOUNCEMENT Sharing experiences in Pain Therapy BIH - REGION - WORLD PRVI KONGRES TERAPIJE BOLABiH sa me! unarodnim u! e"em!

www.apt-bh.ba

UCESCEM

BIS BiH I vol. 13/ broj : 37/ April2011. Bilten Stomatologia BiH BILTEN KONG RES STOMATOLOGA BIH SA MEI>UNARODNIM UCESCEM •

www.usfbih.org.ba

The Laws and Customs of War

Prava i obi * aji ratovanja Ne da Doj * inovi * , Pravna savjetnica Me * unarodnog komiteta Crvenog kriûa (MKCK) Sarajevo iznosi argumente u prilog studiji o obi * ajnom me * unarodnom humanitarnom pravu, koju je objavio MKCK Uvod Pored prava sadrûanog u me*unarodnim ugovorima kao öto su *etiri ...

www.okobih.ba

Hrvatskoga kardiološkog društva

Kongres s me đ unarodnim sudjelovanjem of the Croatian Cardiac Society 8. Congress with international participation ORGANIZATOR KONGRESA Hrvatsko kardiološko društvo CONGRESS ORGANIZER Croatian Cardiac Society Opatija Hotel A mbasador 21 .-24.

www.hukms.hr

Congress of the Croatian Society of Gastroenterology

Kongres Hrvatskog gastroenteroloπkog druπtva s meunarodnim sudjelovanjem • 22. - 25. oæujak 2006. 6 G7. Recurrence rate of H. pylori infection after successful eradication: 467 patients follow-up for more than 12 months Katicic M , Ticak M , Prskalo M , Skurla B , Sabaric B , Naumovski-Mihalic ...

www.hgd.hr

CURRICULUM VITAE

Bibliografija Magistarska teza »Distribucija makro i mikroelemenata u sedimentu i morskoj vodi Bokokotorskog zaliva« Kragujevac 2004. Publikacije u me * unarodnim nau * nim * asopisima 1.

www.ibmk.org

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE/REGISTRATION FEES

1 4. KONGRES HRVATSKIH DERMATOVENEROLOGA s me*unarodnim sudjelovanjem 05.-08.05.2011. - Osijek, Hotel Osijek 4 TH CONGRESS OF CROATIAN DERMATOVENEROLOGISTS with international participation May 05-08, 2011 - Osijek, Hotel Osijek PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE I HOTELSKI SMJEŠTAJ/ REGISTRATION ...

www.croderma2011.org

5th Croatian Congress on Occupational Health with ...

5. hrvatski Kongres medicine rada s me**unarodnim sudjelovanjem 5 th Croatian Congress on Occupational Health with international part icipation 2 Hotel Amfora, Hvar, Hrvatska / Croatia 28.09.

www.5hkmr.hr

ZBORNIK [email protected] KA PROCEEDINGS

... Sini{a Reberski Grafi~ko oblikovanje i priprema za tisak / Prepared and printed by "DENONA", Ivani}gradska 22, 10000 Zagreb, Croatia Naklada 300 primjeraka / 300 copy CIP- Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Zagreb UDK 630(497.5)(063)(048) ZNANSTVENO-stru~ni skup s me|unarodnim ...

www.sumins.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Unarodnim