Tvrtlet

SN M TEREZêNSKƒ INICIATIVY,

Finan‹n' komise se sch‡zela kaìd ‹tvrtlet' arozeb'rala ‹tvrtletn' vùkazy zpra-covan œ‹etn' firmou. Posuzovala dosaìen vùsledky, konzultovala shospod‡Þem postup za uplynul obdob' azamùälenù dalä' pohyb finan‹n'ch prostÞedkó.

www.terezinstudies.cz

NAŘÍZENÍKOMISE (ES) č. 377/2008 zedne 25. dubna 2008,

(4) Vzhledemkvýznamuúdajůozaměstnanosti anezaměstnanostibyseúhrnytěchtoukazatelůneměly rozcházet, a ť byly vypo č teny z ro č ního díl č ího výb ě rového souboru, nebonazáklad ě ro č ního pr ů m ě ru č tvrtlet-níchvýběrovýchsouborů.

eur-lex.europa.eu

sb138-09 7037..7100

(5) Kvýkazu POJ (ČNB) 20-04„Výkazzisku aztrátypojišť ovny/zajišťovny"tuzemskápojišťovna, pojišťovnaztřetíhostátu, tuzemskázajišťovnanebo zajišť ovna z t ř etího státu p ř edkládá č tvrtlet n ě dal š í informacepodlepřílohyč.

www.cnb.cz

Other sites you could try:

Find videos related to Tvrtlet