Thjerrat Optike

FIZIKË

Fotomotri (fluksi, intensiteti, ndriçimi, energjia ) si: fluksi, intensiteti, ndriçimi etj. - të dallojë thjerrat optike konvergjente nga ato divergjente - të shpjegojë thyerjen e dritës te thjerrat optike - të dallojë instrumentet e ndryshme optike, njërin nga tjetri, p.sh., qelqi zmadhues ...

www.masht-gov.net

NË SHEKULLIN 21

Ky doracak është finansuar nga populli amerikan nëpërmjet Agjensionit të SHBA për zhvillim ndërkombëtar - USAID Maqedoni, në kuadër të Pro-jektit për zhvillimin e arsimit fillor që e realizon Akademia për zhvillimin e arsimit (AED).

toolbox.pep.org.mk

FIZIKË

... objekteve në mënyrë konstruktive dhe analitike në pasqyra të rrafshta (zbatimi, rrotullimi i saj), sferike (konkave, konvekse), thjerrat të holla, ... P.sh. përftimi i difraksionit të Fraunhoferit në një çarje nga specializimi i difraksionit në rrjetë optike vetëm për një çarje.

www.masht-gov.net

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE

8 ­ Të bëjë dallimin midis thjerrave dhe pasqyrave; ­ Të ndërtojë shembëllimet në thjerrat, në pasqyrat e rrafshëta dhe në pasqyrat sferike; ­ ... Bëhet lidhja me llojet dhe përdorimet e instrumenteve optike në raste të ndryshme).

izha.edu.al

PROGRAM ORIENTUES PR PRGATITJEN E PROVIMIT KOMBTAR T MATURS ...

Vatra dhe kulmi i thjerrës, boshtet optike 66. Thjerra përmbledhëse. 67. Thjerra shpërhapëse. 68. ... Optika Thjerrat (vetëm përftimi i shembëllimeve) . 55.

www.mash.gov.al

Other sites you could try:

Find videos related to Thjerrat Optike