Tarixi

YENİLƏŞMƏ DÖVRÜ ƏDƏBİYYATININ TARİXİ KÖKLƏRİ ...

Journal of Qafqaz University Spring 2002, Number 9 21 YENİLƏŞMƏ DÖVRÜ ƏDƏBİYYATININ TARİXİ KÖKLƏRİ VƏ POEZİYASININ SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ Məmmədəli BABAŞOV Qafqaz Universiteti Ərəb dili və ədəbiyyatı bölməsi Bakı / AZƏRBAYCAN [email protected] XÜLASƏ ...

journal.qu.edu.az

Nizami Gəncəvi "Xəmsəsinin" qorunan əlyazmaları

Köçürülmə tarixi - 816 /14113/14 il, 298 səh., (Munzavi, №28047). 23. London. Britaniya muzeyi. Add. 27259. Köçürülmə tarixi - zul -xəccə 821/XII 1418 il, 520 səh.

www.aztun.edu.az

Qaraba˜ haqq'nda tarixi faktlar

Qaraba˜ haqq'nda tarixi faktlar Erm*%nil*%rin Da˜O'q Qaraba˜'**%O*% keçirm*%k c*%hdl*%ri g*%lm*% v*% torpaqs'z xalq'n *%razi iddialar'Q'n W*%rkib hiss*%sidir.

www.karabakh-doc.azerall.info

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÈËÙÀÌ ...

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅ ÀÂÐÎÏÀ ØÓÐÀÑÛ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ ÀÑÑÀÌÁËÅÉÀÑÛÍÛÍ ÑßÄÐÈ ÌÞÂËÓÄ ×ÀÂÓØÎÜËÓÍÓ ÃßÁÓË ÅÒÌÈØÄÈÐ 05 (141) / 01-15 àïðåë 2010-cu il Òÿñèñ÷è: Àçÿðáàéúàí ...

www.adu.edu.az

COG2010

İkinci məqsəd isə Bakının yalnız Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün Xəzər regionu üçün ticarət və kommersiya mərkəzi kimi tarixi rolunu vurğulamaq olmuşdur.

www.caspianoilgas.az

ÊËÀÑÑÈÊ ÏÎÅÇÈÉÀ Âß ßÄßÁÈ ßËÀÃßËßÐ

1 83 (Àç) Õ 49 Åëìè ðåäàêòîð âÿ þí ñþçöí ìöÿëëèôè: Âàãèô ÀÐÇÓÌÀÍËÛ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

www.translit.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ ...

... details of present employment) Müddət Duration of stay Müddət Duration of stay Giriş sayı Number of entries Giriş sayı Number of entries Səfərin məqsədi Purpose of journey Giriş tarixi Date of entry Tək Single İkidəfəli Double Çoxdəfəli Multiple Səfərin məqsədi Purpose of journey Giriş tarixi ...

www.kaznet.cz

Giriş fayının strukturu

... Kreditin verilmə tarixi </DateOfGrant> <DueTimeFirstCon tract> Kreditin ilkin müqavilə ilə ödəmə tarixi </DueTimeFirstContract> <DueTimeLastContract> Kreditin son müqavilə ilə ödəmə </DueTimeLastContract> <LastPaymentDate> Sonuncu dəfə edilmiş ödənişin tarixi </LastPaymentDate> ...

www.nba.az

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi

... present employment): Səfərin müddəti Duration of stay Səfərin müddəti Duration of stay Səfərin məqsədi Purpose of visit Giriş tarixi Date of entry Giriş sayı Number of entries Tək İkidəfəli Çoxkeçidli Single Double Muliple Səfərin məqsədi Purpose of visit Giriş tarixi ...

www.travel-images.com

Warranty card

Sērij as numurs 4 Purchase date Дата продажиՎաճառքի ամսաթիվրSatış tarixi გაყიდვის თარიღი Müügikuupäev Pārdošanas datums 5 Trade organization Фирма про-давец Վաճառող կազմակերպություն Satan fi rma ...

www.samsung.com

Other sites you could try:

Find videos related to Tarixi