Taksa Doganore

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E FINANCAVE DREJTORIA E ...

Per karburantin qe i nevojitet kontraktuesit dhe nenkontraktuesit si furnizime per te realizuar operacionet e kerkimit, zbulimit dhe nxjerrjes se naftes, do te jepet perjashtim nga taksa doganore vetem nese importimi i ketyre karburanteve behet i autorizuar nga AKH (Agjensia Kombetare e Hidrokarbureve).

www.dogana.gov.al

Teksti perfundimtar i projektit te Kodit Doganor

"Detyrime importi" do të thotë: detyrimet doganore dhe taksa të tjera që kanë efekt të njëjtë me detyrimet doganore që duhen paguar në importimin e mallrave.

www.informacioni.com

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission ...

Mallrat për të cilat vlen lirimi nga taksa doganore janë të përfshira në titujt dhe nëntitujt vijues: 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49,

www.unmikonline.org

L I G J Nr.8759, datë 26.3.2001

... te kufizimeve dhe ndalimeve te parashtruara ne Kodin Doganor ose perfiton ndonje avantazh ne kundershtim me ligjin Doganor; (d) termi "kontrabande" do te thote mashtrimi doganor qe konsiston ne levizjen e mallrave permes nje kufiri Doganor ne nje menyre klandestine; (e) termi "detyrime dhe taksa doganore ...

www.dogana.gov.al

TREGUESIT FISKAL

... mln Leke) Jan Feb Ma r Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tatimi mbi Vleren e Shtuar 519 746-436-959-122 393-504 660 Tatimi mbi Fitimin 251-125 1,113 120 1,168 151 114-497 Akcizat 147 28 79-280-599 189 429 816 Tatimi mbi te Ardhurat Personale 65 315 249 114 121 21 128-218 Taksa Nacionale dhe te tjera 463 348 237 284 221-107 64 150 Taksa Doganore ...

www.minfin.gov.al

III. DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TE REALIZIMIT TE TE ARDHURAVE ...

Nga kontrolli i ushtruar për realizimin e të ardhurat doganore e tatimore gjatë vitit 2004, sipas zërave paraqitet: Në milionë lekë DP Doganave Taksa doganore Akciza T.v.sh. Të tjera Totali Në vlerë 13264272 8981027 39029352 407717 61682368 Në % 21,92% 14,84% 62,57% 0,67% 100% Për vitin 2004, të ardhurat ...

www.klsh.org.al

Instituti për Studime i Shkencave Organizative – Aplikative

Të ardhurat për çështje ekonomike përfshijnë: taksa doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH), akciza doganore, kontrrollimi i eksportit dhe ... Pasatj produktitn final mund ta eksportojë në cilin do nga shtetet partnere pa e rrezikuar origjinën e produktit. 11 PRAKTIKA NË PIKËN DOGANORE ...

www.pjeterbudi.com

RREGULLORE NR. 2004/13

Aviacioni civil dhe mallrat për shfrytëzim në aviacionin civil 1.Lirimi nga taksa doganore është lejuar për: - fluturaket civile, - mallra të caktuara të cilat shfrytëzohen në fluturaket civile dhe për montimin në to gjatë prodhimit, riparimit, mirembajtjes, rikonstruktimit, modifikimit ...

www.unmikonline.org

Raporti 2010 shqip_final

Pra, misioni i Doganës së Kosovës është që të merr vendime të duhura për të hyrat, të lehtësoj tregtinë dhe të rekrutojë kontribuues të ri në taksa duke nxitur ndërgjegjësimin mbi obligimet që vullnetarisht të përputhen me ligjet e tatimeve dhe ligjet doganore, dhe të ofrojë ...

dogana.rks-gov.net

POLITIKA FISKALE DHE REDUKTIMI I VARFËRISË

Megjithëse tendenca është e lehtë, të ardhurat nga taksa doganore janë në rënie, ndërsa të ardhurat nga akcizat kanë një rritje në krahasim me vitin 1997 dhe qëndrojnë thuajse konstante që nga viti 1998.

siteresources.worldbank.org

Other sites you could try:

Find videos related to Taksa Doganore