Sudskog

Fakultet za strane jezike, Univerzitet „Mediteran"

... medicina) - opšteg italijanskog jezika - poslovnog italijanskog jezika (sektori: bankarstvo, pravo i međunarodni odnosi, menadžment i marketing, turizam i hotelijerstvo, građevinarstvo i medicina) - crnogorskog jezika za strance i usluge lektorisanja 2) usluge pismenog prevođenja i sudskog tumača ...

fsj.unimediteran.net

Module 1 Introduction to Legal English: Concepts & Terms

Prekršili su poslovnik suda time što su izvodili dokaze bez ovjere sudskog vještaka. READING: Law & Justice Vocabulary: You will need to the following words for the reading.

hungary.usembassy.gov

PODACI O OSNIVAČIMA PRAVNOG LICA

Za rešenja na stranom jeziku prilaže se i prevod od strane sudskog tumača na srpski jezik. PODACI O OSNIVAČIMA PRAVNOG LICA Zemlja/mesto izdavanja l.k./pasoša % udela u kapitalu Mesto rođenja/država Datum rođenja Poslovno ime osnivača pravnog lica /ime i prezime fizičkog lica osnivača Matični ...

www.piraeusbank.rs

SEMINAR ZA LEKARE

je sudija dužan da eksplicitno navede u naredbi ili rešenju kojim ga odreĎuje , zavisno od vrste sudskog procesa. U parničnim postupcima veštačenja se odreĎuju, a u krivičnim nareĎuju , što sa sobom povlači veći stepen obaveznosti .

www.aktuelnosti.org

2. (8.) savjetovanje Umag, 16. – 19. svibnja 2010. HRVATSKI ...

za isto potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu ili ne. Dokumentacija koju treba dostaviti je slijedeća: a) izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj namjerava izgraditi postrojenje b) izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici ...

www.ho-cired.hr

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

Zakona o uređenju sudova («Slu beni glasnik RS", broj 63/01, 42/02, 27/03, 29/04, 101/05 i 46/06) i nadzor nad primenom Sudskog poslovnika, saglasno odredbi člana 71.Zakona.

www.mpravde.gov.rs

IZ GENERALNOG KONZULATA SRBIJE U ^IKAGU LEGALIZACIJA DOKUMENATA

... Rimski brg b.b., 81000 Podgorica Uz molbu koja je potrebna za podno{enje zahteva radi usvojenja deteta koje je bez roditeljskog staranje ili kome je usvojenje odredjeno kao oblik porodi~no-pravne za{tite, potrebno je dostaviti slede}u originalnu legalizovanu dokumentaciju prevedenu od strane sudskog tuma ...

www.serbianmirror.com

PROMET, POŠTA I

Uvidom u Izvadak sudskog registra vidljivo je da predmet poslovanja HP-a nije samo djelatnost koja je određena Zakonom o pošti (NN 53/94), već je bitno šira, a specificirana je i Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 3/97), a uključuje i G5247 Trgovina na malo knjigama, novinama ...

hgk.biznet.hr

ULOGA I ZADATAK VEŠTAKA I VEŠTAČENJA

Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka. Zbog toga se pred veštaka postavlja zadatak koji treba da obavi u skladu sa raspolo ivom dokumentacijom ali i najboljim stručnim znanjem i moralnim načelima.

www.sudski-vestaci.org.rs

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG VJEŠTAKA Članak 2. Za stalnog sudskog vještaka mo e biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da, osim općih uvjeta za prijam u dr avnu slu bu, ispunjava i sljedeće uvjete: 1. da je dr avljanin Republike Hrvatske, 2. da ...

www.forensicexp-vojvodina.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Sudskog