Stvarala

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADUUNIVERSITY OF THE ARTS IN ...

U vremenu digitalne revolucije teh-nologija je izmenila svet oko nas, a za umetnike je otvo-rila novi stvarala~ki medij. | Studije digitalne umetnosti na Univerzitetu umetnosti omogu}avaju kreativnim polaznicima da kroz rad u digitalnoj tehnologiji dostignu svoje umetni~ke ciqeve.

www.arts.bg.ac.rs

Sindrom karpalnog tunela - suvremena dijagnostika i lije * enje

U svako-dnevnom ivotu mnoge stvarala*ke i socijalne sposobnosti *ovjeka ovise upravo o funkcionalnoj sposobnosti šake. U skladu s tim, svako ošte*enje funkcije šake mo e rezultirati nepovoljnim prakti*nim i ekonomskim posljedicama za samog oboljelog, ali i za okolinu u kojoj djeluje.

hrcak.srce.hr

RADIONICA V

U p r v o j radionici namjeraje ste}i iskustvo da pogledom stvaramo, i uvijek iznova stvaramo svi-jet; ste}i iskustvo o stvarala~kom procesu na{ega pogleda koji se stalno i iznova ostvaruje u kiparskim djelima, i to u prvom redu kao granica (vanjska i unu-tarnja); da kiparska djela ili vjerno prate ...

infoz.ffzg.hr

11 Zorica Divac.vp

... obi~aji iz Sreza homoqskog, Srpski etnografski zbornik, @ivot i obi~aji narodni, 11, Beograd 1914; S. M. Grbi}, Srpski narodni obi~aji iz Sreza bolqeva~kog, Srpski etnografski zbornik, @ivot i obi~aji narodni, 8, Beograd 1909 2 S. Ze~evi}, Orgijasti~ke sve~anosti letwe solsticije, Narodno stvarala{tvo ...

rastko.rs

Marie Skłodowska Curie (1867-1934) - CONTRIBUTION TO WAR ...

Za vreme Prvog svetskog rata, Marija Sklodovska Kiri radila je na stvaranju mobilne sale sa X-zracima, tj. stvarala je pokretna "radiološka kola".

publisher.medfak.ni.ac.rs

(Microsoft Word - Knji\236evno stvarala\232tvo do 1918.)

UŽICE NEKAD I SAD Užice u obnovljenoj Srbiji Knji evno stvaralaštvo do 1918. multi soft.rs 1 Književno stvaralaštvo do 1918. dr Milutin Pašić Narodna knji evnost se razvijala u u i*kom kraju u kontinuitetu koji nije bio ozbiljnije narušen pojavom pismenosti i firmiranjem srpskih ...

www.graduzice.org

RAZVOJNA I EKONOMSKA POLITIKA I KREATIVNI KAPITAL

25 odsto je pripadnika tzv. stvarala klase. U odnosu na ukupan broj zaposlenih u Holandiji, Finskoj i čke Belgiji ova grupa zauzima gotovo 30 odsto, dok je u Irskoj, V.Britaniji i Danskoj kreativna grupa čak veća

www.vps.ns.ac.rs

FAKULTET PRIMEWENIH UMETNOSTI FACULTY OF APPLIED ARTS

Manastiri su bili ponekad prava steci{ta najboqih umetnika i zanatlija, sakupqenih u stvarala~ke dru`ine, koje su odgajale i svoj podmladak, prenose}i s kolena na koleno, tajne svojih ve{tina.

www.arts.bg.ac.rs

TELEVIZIJSKI I RADIO-ZAPISI VEZANI ZA LI^NOST I STVARALA[TVO ...

• Reg. broj: 3288 / 84 Naslov emisije: Otvorena kwiga Redakcija: Iz kulture Datum: VII 1984. Apstrakt: Radmila Radakovi} govori o kwizi Milorada Pavi}a " Hazarski re~nik ".

www.rastko.rs

SPISAK LITERATURE

134. Vlade Srbije (1805-2005) Grupa autora 2005. 135. Morava - monografija Grupa autora 2006. 136. Šta da ka em vrani Valentin Rasputin 2006. 137. Baš svašta - sabrani spisi Duško Radovi * 2006. 138.

www.rc-cacak.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Stvarala