Strankama

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Protokol iz Kyota ostavlja strankama da same ili zajedno s drugim strankama definiraju strategiju, politiku, programe i mjere čijom će provedbom ostvariti konačni cilj.

www.undp.hr

Revija za evropsko pravo: VI (2004) 2-3. ©Centar za pravo EU ...

Naime, ova odredba daje strankama pravo da ugovore ne samo primenu prava neke države, nego i primenu nedržavnih pravnih

www.pf.uns.ac.rs

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

A-61 x Štetnosti koje se pojavljuju u procesu rada (hemijske, fizi˛ke, biološke, mikroklimatske i klimatske, štetno zra˛enje, osvetljenje), x Psihi˛ki i psihofizi˛ki napori (ru˛na manipulacija teretom, polo aj tela u radu, stres, monotonija, razli˛iti oblici odgovornosti, rad sa strankama i novcem), x ...

www.cqm.rs

NACIONALNI PROGRAM REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRISTUPANJE ...

strankama slabijeg imovinskog stanja kod 4 najveÊa suda u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek); te se stvara odgovarajuÊi program sustavnog praÊenja rada ZK sudova kroz kvalitetne kontrolne pokazatelje.

www.mvep.hr

NMS U VELIKIM DISPEERSKIM CENTRIMA

Pojam DMS sustav se odre/uje kao: "Sustav koji sveukupno integrira djelatnost distribucije, a mo e sadr avati: Informacije o kupcima i mjernim ure/ajima Evidentiranje napajanja kupaca ( eng.: Trouble Call ) Ured za rad sa strankama Vo/enje mre e SCADA sustav Mre ne analize Vo/enje ...

www.koncar-ket.hr

SUGLASNOST NA PRISTANAK ADMISSION AGREEMENT

... and governmental agencies, payment for the medical services rendered to me at the facility by employees of the facility or any person providing services at the facility or any affiliate ● bilo kojim dravnim, republièkim ili drugim takozvanim dravnim agencijama ili drugim sliènim strankama kao ...

www.healthtranslations.com

Z A K O N O FINANSIRANJU POLITIKIH STRANAKA

Ministarstvonadleûnozaposlovefinansija, odnosnonadleûni organ upravejediniceteritorijalneautonomije, odnosnoorganjedinicelokalne samouprave, srazmernideosredstavaizstava 1. ovoglanaprenosipolitikim strankama svakog meseca, do desetog u mesecu za prethodni mesec. lan 5. lanarinaizlana 3. stav 3 ...

www.crnps.org.rs

The role of the Joint Technical Secretariat (JTS) in the ...

... AB Sweden • Civil Society Promotion Centre Bosnia and Herzegovina • Human Resources Development Foundation Turkey Foundation in Support of Local Democracy Poland • Partners Foundation for Local Development Romania Pod grant •Korisnik granta može da da finansijsku podršku trećim strankama.

www.tacso.org

TERMS OF REFERENCE

... podataka KAI prema potrebi; • Distribucija ključeva, potpisivanje protokola o ključevima i obaveštenja o vraćanju u posed podnosioca zahteva čiji je zahtev pozitivno rešen i njihovih opunomoćenika; • Koordinacija sa drugim jedinicama agencije vezano za distribuciju dokumentacije strankama ...

www.kpaonline.org

UPRAVA ZA KADROVE VJEŠTINE KOMUNIKACIJE - VLADA REPUBLIKE ...

Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE VJEŠTINE KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA priručnik Podgorica, oktobar 2006.

www.uzk.co.me

Other sites you could try:

Find videos related to Strankama