Sluzbeni Glasnik Republike Srpske

ZAKON

SLU BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 55/07 Objavljeno 27.06.2007 Na osnovu člana 53. alineja 8. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Slu beni glasnik Republike Srpske", broj 99/06), Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici 30. maja 2007. godine, utvrdio je ...

www.civilnodrustvo.ba

Službeni glasnik RS", br

RULES ON FEES FOR RADIO FREQUENCY USAGE Službeni glasnik RS", br. Pursuant to Article 19, paragraph 2, and in regard to Article 72, paragraph 6 of the Telecommunications Law ( Official Gazette of the Republic of ...

www.ratel.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(2) Organizator volontiranja mo e biti: a) svako pravno lice registrovano u skladu sa Zakonom o udru enjima i fondacijama („Slu beni glasnik Republike Srpske", br. 52/01 i 42/05), čije je područje djelovanja u Republici Srpskoj, b) republički organi uprave Republike Srpske, v) organi jedinica ...

www.mladi.info

Službeni glasnik Republike Srpske br. 119/10

Službeni glasnik Republike Srpske br. 119/10 Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/08), a u svezi sa člankom 3.

bizreg.pravosudje.ba

"Službeni glasnik RS", broj 50/2010

"Službeni glasnik RS", broj 50/2010 Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o podsticanju graĎevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize ("Službeni glasnik RS", broj 45/10) i člana 42. stav 1.

www.pomocgradjevini.rs

REPUBLIKE SRPSKE

517 Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim UKAZ O PROGLA[EWU KRIVI^NOG ZAKONA

www.mup.vladars.net

ZAKON O BUD ETSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE (Prečišćeni ...

Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst („Slu beni glasnik Republike Srpske", broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na sjednici odr anoj 02. juna 2008. godine, utvrdio je prečišćeni tekst Zakona o ...

www.bihgap.ba

ODLUKU

227 Na osnovu ~lana 34. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 3/97 i3/98), Vlada Republike Srpske, na sjednici od 3. febru-ara 2006. godine, donijela je ODLUKU OIZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODOBREWU SREDSTAVA, BROJ: 02/1-020-1661/05, OD 30.

sukobinteresa-rs.org

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: 1) plaćanja, naplaćivanja i prenosi ... nerezidenata, kao i kupovina i prodaja stranih sredstava plaćanja između rezidenata; 4) jednostrani prenosi sredstava plaćanja iz Republike Srbije (u ...

usz.gov.rs

ZAKON

SLU BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE 34/06 Objavljeno 19.04.2006 ZAKON O PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Predmet reguliranja (1) Ovim zakonom uređuju se poslovi slu bene geodezije koji su u nadle nosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u ...

www.civilnodrustvo.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Sluzbeni Glasnik Republike Srpske