Sloveniji

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

pojav in Širjenje tujerodne vrste dnevnega metulja - pelargonijevega bakrenČka ( cacyreus marshalli (butler 1898)) v sloveniji pojav in Širjenje tujerodne vrste dnevnega metulja - pelargonijevega bakrenČka (cacyreus marshalli (butler 1898)) v sloveniji

www2.pms-lj.si

RAZVOJ OFTALMOLOGIJE U SLOVENIJI I KLINIKE ZA O Č NE BOLESTI ...

337 Pregledni rad Acta med-hist Adriat 2010;8(2);337-352 Review UDK: 617.7(497.4)"1890/2010" DEVELOPMENT OF OPHTHALMOLOGY IN SLOVENIA AND UNIVERSITY EYE HOSPITAL

hrcak.srce.hr

NATURA 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in ...

POROČILO ZA SPLOŠNO JAVNOST/LAYMAN'S REPORT LIFE04NAT/SI/000240 NATURA 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem NATURA 2000 in Slovenia - Management Models and Information System Izdal: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana Oblikovanje ...

www.zrsvn.si

POMEMBNEJ*`I STATISTI**NI PODATKI O SLOVENIJI

Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, letnik VI, št. 8/2011 2 Some important statistics on Slovenia, Volume VI, No 8/2011 Zbrala in uredila Mojca Merc Publikacija je na voljo na spletnem naslovu www.stat.si/pub. asp Informacije daje informacijsko središče: tel. (01) 241 51 04 ...

www.stat.si

KOMUNIKACIJSKA PODPORA NATURI 2000 V SLOVENIJI 2006 - 2007

KOMUNIKACIJSKA PODPORA NATURI 2000 V SLOVENIJI 2006 - 2007 COMMUNICATION SUPPORT TO NATURA 2000 IN SLOVENIA 2006 - 2007 Natura 2000 je evropsko omreæje varovanih obmoËij narave.

www.natura2000.gov.si

ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O PLAČANEM DAVKU V REPUBLIKI ...

ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O PLAČANEM DAVKU V REPUBLIKI SLOVENIJI / REQUEST FOR ISSUING THE CERTIFICATE ON PAID TAX IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA Osebno ime/Firma vlagatelja zahtevka / Name and surname/Registered name of the party filing the request Vlagatelj zahtevka je (ustrezno označiti ...

www.durs.gov.si

MEDNARODNA KONFERENCA O ALTERNATIVNEM REäEVANJU SPOROV "10 ...

MEDNARODNA KONFERENCA O ALTERNATIVNEM REäEVANJU SPOROV "10. obletnica mediacije v Sloveniji" INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION "10 years of mediation in Slovenia" Ljubljana, 2.

www.mp.gov.si

PORABA ANKSIOLITIKOV TER HIPNOTIKOV IN SEDATIVOV V SLOVENIJI

150 Zdrav Var 2006; 45 PORABA ANKSIOLITIKOV TER HIPNOTIKOV IN SEDATIVOV V SLOVENIJI Use of ANXIOLYTICS, HYPNOTICS AND SEDATIVES IN SLOVENIA Jurij Fürst 1, Jure Peklar 1, Vita Samaluk 1 Prispelo: 23.

users.volja.net

Informacije o vpisu na Univerzo v Ljubljani za tuje državljane

18 Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji Dovoljenje za prebivanje se izda v skladu s pogoji, ki jih določajo direktive Evropske unije in določila Zakona o tujcih (Ur.l. RS, št. 64/09 - uradno prečiščeno be-sedilo 6).

www.vpis.uni-lj.si

Raziskava možnosti za nadaljnjo eksploatacijo zalog rjavega ...

212 RMZ - Materials and Geoenvironment, Vol. 56, No. 2, pp. 212-228, 2009 Professional Papers Raziskava možnosti za nadaljnjo eksploatacijo zalog rjavega premoga v Sloveniji - RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik Evaluation of possibilities for further exploitation of brown coal reserves in Slovenia ...

www.rmz-mg.com

Other sites you could try:

Find videos related to Sloveniji