Sledovania

Incidencia, prediktory aprognostický význam zmeny ...

Na párové porovnanie údajov na začiatku sledovania súdajmi po dvoch rokoch sa použil párový t-test. Krivky prežívania boli zostrojené Kaplanovou-Meierovou metódou.

www.cardiology.sk

Včasná primárna implantácia totálnej protézy pri ...

Zvyšní 3 paci-enti skratšou dobou sledovania, sú plne mobilní, komplikácie sme doteraz nepozorovali žiadne. abc def gh Obr. 3a. Zlomenina acetabulaklasifikácie AOB2, obturátorováprojekcia Obr. 3b.

www.achot.cz

TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS DRAINAGE SURGICAL THERAPY

Cie¾ sledovania: Analýza výsledkov chirurgickej korekcie TAPVD od roku 1992 do decembra 1998. Metóda: 27 pacientov bolo operovaných pre TAPVD. 13 pacien-tov (48 %) sa prezentovalo hemodynamicky záva nou obštrukciou.

www.bmj.sk

Zmeny hypertrofie afunkcie ïavej komory u hypertenzných ...

Medzi echokardiografickými parametrami na začiatku ana konci sledovania sme nezistili štatisticky významné roz-diely ani vjednom parametri.

www.cardiology.sk

Modeling of coal particle combustion

Acta Montanistica Slovaca Ročník 3 (1998), 3 , 295-300 Modeling of coal particle combustion Ľudovít Jelemenský 1, Róbert ajdlík, Jozef Markoš, Bibiána Remiarová Modelovanie horenia častice uhlia Príspevok je zameraný na experimentálne a teoretické sledovania priebehu horenia ...

actamont.tuke.sk

Temporal variability of suspended sediment availability ...

Holubová, K., 1998: Problémy systematického sledovania erózno-sedimentačných procesov v oblasti vodných diel. Práce a štúdie 135, VÚVH, Bratislava.

147.213.145.2

Posterior scleroplasty in children with severe myopia

V˝voj myopie po operÆcii a†najm‰ porovnanie axiÆlnej dÂûky bulbu pred operÆciou a†po nej v†priebehu 10 rokov sledovania. Fig. 2. The development of myopia after surgery.

www.bmj.sk

VPLYV HLADOVANIA NA ESTRUS NULLIPRNYCH SAMC BROJLEROVCH ...

Výsledky a diskusia Výsledky sledovania jednotlivých ukazovateľov reprodukcie sú uvedené v tabuľke 1. Sledovanie vplyvu 36 hodinovej separácie matky od vrhu potvrdilo výsledky niektorých autorov (Eiben. 2005; Alvariño et al., 1998; Maertens, 1998; Virág et al., 1999), ktorí uvádzajú, e ...

www.fem.uniag.sk

FRAXIPARIN V†PREVENCII A†LIE¨BE HLBOKEJ VEN"ZNEJ TROMB ...

TkÆik, J., Makai, F., Maresch, P., Valko, B.: Moûnosti sledovania hemodynamick˝ch zmien doln˝ch konatÌn impendann˝mi metÛdami po implantÆcii totÆlnych endoprotØz nosn˝ch kÂbov.

www.sav.sk

ARTROSKOPICK` PLASTIKA PREDN…HO SKR˝éEN…HO V˜ZU

DISKUSIA Naöe v˝sledky sœ zatiaæ krÆtkodobØ, ich porovnanie s†v‰öÌmi sœbormi a†s†dlhöÌm asom sledovania u†in˝ch Obr. 3. Artroskopick˝ obraz implantovanØho autotransplantÆtu.

www.sav.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Sledovania