Skupinah

code & name of municipality šifra, ime statisti~ne regije

84 Slovenske ob~ine v {tevilkah 2009 / Slovene Municipalities in Figures 2009 Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu, 31. december 2007

www.stat.si

IN KRATICE RAJ AVE BBREVIATIONS

217 Slovenske ob~ine v {tevilkah 2009 / Slovene Municipalities in Figures 2009 Vira: SURS in GURS Sources: SORS and SMA Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu ...

www.stat.si

CORMOPHYTA (PTERIDOPHYTA, SPERMATOPHYTA); - STEBELNICE: steblo ...

... SPERMATOPHYTA); • STEBELNICE: steblo, list, korenina; sporofit (2n) • Nastanek organov:telomska teorija • Dokazi: fosilne najdbe in stanje pri recentnih skupinah

www.bf.uni-lj.si

Sporočilo Komisije – Smernice glede podrobnosti o različnih ...

Sporočilo Komisije – Smernice glede podrobnosti o različnih skupinah sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za ...

ec.europa.eu

ZBORNIK PRISPEVKOV - DELO V SKUPINAH - Zbornica zdravstvene in ...

2 3 ZBORNIK PRISPEVKOV STROKOVNO SREČANJE DELO V SKUPINAH Psihiatrična bolnišnica Begunje , 07.maj 2010 Izdala: ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

www.sekcijapsih-zn.si

Stanje obzobnih tkiv in zob pri preiskovancih s sladkorno bolez ...

oz. 34,6%) in Pi (povpre~no 4,2%) pri obeh skupinah. Iz globljih in plitvih `epov so bi-le izolirane majhne koli~ine Capnocytophaga. Ugotovili so, da med obema skupinama

www.medrazgl.si

Gender differences in child/adolescent personality traits ...

izraznosti osebnostnih potez pri različno starih skupinah slovenskih in ruskih otrok/mladostnikov. Vzorce razlik med spoloma v zgodnjem mladostništvu smo preučevali ...

psy.ff.uni-lj.si

Seminar za strokovne delavce vrtcev

Ob naročilu dveh izvedb istega programa (npr. izvedba seminarja v dveh skupinah) v istem šolskem letu za drugo izvedbo priznamo 50-odstotni popust in cena tako znaša ...

www.potnaprej.si

An empirical comparison of Item Response Theory and Classical Test ...

ljivi, da so parametri postavk po KTT in TOP podobno invariantni v različnih skupinah oseb, da so parametri oseb po TOP bolj invariantni preko različnih skupin postavk ...

psy.ff.uni-lj.si

Most recent investigation of peopling of Bosnia and Herzegovina ...

razdelitev haploskupin Y-kromosoma pri treh glavnih etni≠nih skupinah v Bosni in Hercegovini in izdela preliminarni scenarij procesa poselitve tega podro≠ja.

arheologija.ff.uni-lj.si

Other sites you could try:

Find videos related to Skupinah