Rokoch

Faktory ovplyvňujúce úspešnos* elektrickej kardioverzie ...

151 ORIGINÁLNE ČLÁNKY * ORIGINAL ARTICLES Faktory ovplyvňujúce úspešnos* elektrickej kardioverzie pre fibriláciu a flutter predsiení avýskyt recidív arytmie: analýza súboru 108 pacientov hospitalizovaných v rokoch 2002 — 2006 JOZEF KALUŽAY, KATARÍNA MARDIAKOVÁ, MARCELA ...

www.cardiology.sk

The Slovak Jewish Heritage Route

Bola postavená v rokoch 1923 - 1926 podľa projektov architekta Artu-ra Szalatnaia-Slatinského. Synagóga sa v uličn om fronte prezentuje monumentálnym stĺp oradím pozostávajúcim zo siedmich pilierov.

www.slovak-jewish-heritage.org

Contents Report of the Director

3 . Contents Report of the Director .....5

www.uscourts.gov

World Bank Document

Produced by the Research Support Team Abstract The Policy Research Working Paper Series disseminates the findings of work in progress to encourage the exchange of ideas about development issues.

www-wds.worldbank.org

V Bruseli 12.10.2011 KOM(2011) 666 v koneč nom znení - SK ...

SK SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12.10.2011 KOM(2011) 666 v konečnom znení OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012

ec.europa.eu

Treatment of salivary gland tumours in the 1st and 2nd ...

Listy, 101, 2000, . 10, s. 577ñ579 Autori retrospektÌvne analyzujœ sœbor 1021 pacientov (484 muûov a†537 ûien) s†nÆdormi slinn˝ch ûliaz na I. a†II. stomato-logickej klinike v†Bratislave v†rokoch 1951ó1996.

www.bmj.sk

Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 - 1945

Recenzenti: Doc. PhDr. Ida Zubácka, CSc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. Publikácia vyšla v rámci riešenia grantovej úlohy Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) č. 1/0596/08 Župné zriadenie na Slovensku v ...

www.forumhistoriae.sk

Six Sigmaajejvplyvnaproduktivitufirmy DIPLOMOVÁPRÁCA

Abstrakt Vposledných rokoch do sféry obchodu čoraz viac preniká dôležitosť man ažmentukvalitu. Jednouznajpoužívanejšíchmetódológiije Six Sigma, ktorej rozmachzačalnakonci 90. rokov 20. storočia.

www.iam.fmph.uniba.sk

Karol Ondriaš

Microsoft Word - Socializmus verzus kapitalizmus - po 20 rokoch 66 091309 verzia pre WWW kon.doc

www.ondrias.sk

Slovenská populárna hudba v rokoch 1977-1989

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra hudobnej vedy Postupová práca II Slovenská populárna hudba v rokoch 1977-1989 Modus - úvodná štúdia akademický rok: 2007/2008 vypracoval: Oskar Lehotský 5. ročník

lehotsky-modus.szm.com

Other sites you could try:

Find videos related to Rokoch