Rezistentn

Členovia komisie pre lie č

Členovia komisie pre lie čbu rezistentných foriem zápalových reumatických chorôb. Predseda: Doc. MUDr. Jozef Luká č, CSc. Podpredseda : MUDr.

www.nurch.sk

PRIM`RNE PROTIL`TKOV… IMUNODEFICIENCIE V†REUMATOL"GII ó ...

V†prÌpade vzniku ATB-rezistentn˝ch kmeÚov mÙûe vzniknœù chronickÆ artritÌda s†deötrukciou kÂbov. V‰öina hypogamag-lobulinemick˝ch pacientov, u†ktor˝ch sa vyvinula mykoplazmovÆ artritÌda, prekonala uretritÌdu, a†preto je pravdepodobnØ, ûe urogenitÆlny systØm je ...

www.sav.sk

IMPETIGO VULGARIS

Celkovou léčbu zahajujeme u případů rezistentn ích na lokální léčbu, u rozsáhlých ložisek a u pac ientů s imunosupresí. U stafylokokových infekcí (5) volíme oxacilin, amoxicilin/kyselina klavulanová, cephalexin v běžné dávce, u streptokokových infekcí používáme ...

dermatologiepropraxi.cz

doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc.

Zejména u případů nejasných nebo rezistentn ích na léčbu je třeba zrevidovat všechny i méně obv yklé příčiny zácpy. Diagnóza 1.

www.solen.cz

LIEČBA INFEKCIÍ DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETÍ

V ostatnom čase stúpa počet stafylokok ových infekcií, vyvolaných methicilín rezistentn ými kmeňmi Staphylococcus aureus , vedúcich k diseminácii a k životohrozujúcim komplikáciám, ako je pľúcna embólia či hlboká venózna trombóz a.

www.solen.sk

Rezistence na antibiotika

Odolnost vøi antibiotiku vöak møûe jÌt takØ na œkor jin˝ch vlastnostÌ a†procesø, kterØ v†bakteriÆlnÌ buÚce probÌhajÌ, a†møûe v†jeho nepÌtomnosti vØst ke snÌûenØ konkurenceschopnosti rezistentnÌch bakteriÌ vzhledem k†citlivØ Æsti populace.

www.borelioza.cz

Crohnova choroba

Viac ako 30 % pacientov je rezistentn ých alebo dependentných na kortikoidy a imunosupresíva majú pomalý začiatok účinku. Jediná možná liečba pre týchto pacientov je biologická liečba, v súčasnosti pomocou anti TNF alfa monoklonálnymi protilátkami.

www.solen.sk

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ

Teprve u rezistentn í formy lze nasadit amiodaron. Jiná antiarytmika nejsou doporučována především z důvodu poměru menší účinnosti a větších vedlejších účinků.

www.solen.cz

KLINICKÉPRÍZNAKY, DIAGNOSTIKA ALIE*BA OCHORENÍNADOBLI*IEK ...

... pseudopubertas praecox isosexulais •Ak je u diev*a*a nadbytok androgénov = PPP heterosexualis Po*as a po puberte: hirzutizmus , akné, poruchy menötruácie Územ*istápostava, alopécia , poruchy fertility CAVE tumor nadobli*ky produkujúci androgény (DHEAS) Adrenokarcinóm - rezistentn˝ na terapiu.

www.detskaklinika.sk

Klacid IV PIL MAH tr 08-00773 26-3-08

Poznámka: väčöina kmeňov stafylokokov, rezistentn˝ch na meticilín a oxacilín, je rezistentná aj na klaritromycín. Helikobakter Helicobacter pylori H. pylori sa izoloval zo vzoriek odobrat˝ch 104 pacientom a určila sa hodnota MIC klaritromycínu.

www.abbott.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Rezistentn