Rezistenciju

UTJECAJ RIBOSOMSKIH MUTACIJA NA BAKTERIJSKI RAST I ...

PODRU**JE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET 1. Dunja Gamilec i Iva *}ivalji** UTJECAJ RIBOSOMSKIH MUTACIJA NA BAKTERIJSKI RAST I REZISTENCIJU NA AMINOGLIKOZIDNE ANTIBIOTIKE Rezistencija bakterija na aminoglikozidne antibiotike postaje sve ve**i problem u lije*enju ...

www.unizg.hr

Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa

Ovaj tip rezistencije naj~e{}e uklju~uje i rezistenciju na fluorokinolone te je posljedica slabe permeabilnosti i poja~ane ekspre-sije efluksnog sustava.

bib.irb.hr

Kolor dopler prikaz i merenja intraovarijumske i ...

Bolesnice sa ovulacijskim ciklusima imale su ni u rezistenciju protoku krvi kroz radijalne arteriole uterusa u odnosu na bolesnice sa neovu-lacijskim ciklusima ...

www.doiserbia.nb.rs

Mehanizmi rezistencije Staphylococcus aureusa na meticilin

Kod homogenog tipa ekspre-sije sve ćelije u populaciji ispoljavaju rezistenciju u standar-dnim in vitro testovima. Kod heterorezistentnih izolata, ...

www.doiserbia.nb.rs

Beta receptor blocker and erectile function: nebivolol ...

Smanjuje perifernu vaskularnu rezistenciju i djeluje vazodilatacijski. Ima negativan kronotropni uËinak i blag negativan inotropni uËinak uz uËinkovitu blokadu aktivnosti simpatiËkog sustava.

www.kardio.hr

Uloga mjerenja debljine intime-medije te "echo-tracking" u ...

Pridru`ene metaboli~ke promjene uk-lju~uju}i rezistenciju na inzulin i redistribuciju masti tako|er djeluju na funkciju miokarda i endotela krvnih `ila [32].

hrcak.srce.hr

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

Bez obzira na to što hiperglikemija inducira inzulinsku rezistenciju, utilizacija glukoze je proporcionalna njezinoj koncentraciji u okolini, čak i kod dijabetičara.

hrcak.srce.hr

APOPTOZA LIMFOCITA PERIFERNE KRVI BOLESNIKA OBOLELIH OD B ...

... genetske alteracije va`ni prognosti~ki faktori - bolesnici sa ovim alteracijama poseduju progresivniji tok bolesti i ve}u rezistenciju na primenjenu terapiju ...

www.medicinskicasopis.org

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi ć ”

Kako zaustaviti rezistenciju na antibiotike? 6. Razvoj novih antibiotika. Razumna uporaba toantibiotikakad su potrebni čna doza i duljina primjene (samo ),

smk.mef.unizg.hr

Uticaj fizičke aktivnosti na profil lipida seruma i ...

... smanjuje insulinsku rezistenciju itd. Utvrđeno je npr. da sportisti imaju u proseku za 20-35% više vrednosti HDL holesterola od fizički neaktivnih osoba.

www.smas.org

Other sites you could try:

Find videos related to Rezistenciju