Problematike

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

Preciznije socijalna ekologija se sporije razvijala; minimizirane su njene realne mogućnosti na polju rješavanja ekološke problematike; prećutkivana je njena inferiornost od strane opšte sociologije; smanjen interes za empirijska istraživanja na ovom polju, a treba spomenuti i postojanje veoma ...

www.socioloskaluca.ac.me

Analiza i prikupljanje DNS paketa

Uz razradu DNS problematike i pojedinosti sustava za analizu DNS prometa te formalno testiranje sukladnosti standardima, obavljena su i praktična mjerenja na centralnim DNS poslužiteljima Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i ...

dkorunic.net

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

razradi osnovne problematike u udžbeniku. Ključne reči: udžbenik, struktura udžbenika, reprezentativnost, grafička podrška, ilustracije.

www.tfc.kg.ac.rs

WORD ANALYSIS - A TOOL IN LEARNING THE LANGUAGE OF

Má mo nos prostredníctvom nieko¾kých kapitol lepšie porozumie problematike psychológie chorých detí, èi u detí postihnutých vrodenou vývojovou chybou, detí s neurologickým, sluchovým alebo zrakovým postihnutím.

www.bmj.sk

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Pre spracovanie dizertačnej práce boli použité podkladové údaje z nasledovných dostupných sekundárnych zdrojov: - odborné a vedecké práce domácich a zahraničných autorov k riešenej problematike,-podkladové informácie získané zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, z ...

www.uniag.sk

Treatment of salivary gland tumours in the 1st and 2nd ...

Podobne ako v†mi-nulosti, aj teraz si œastnÌci konferencie uctili pamiatku S. ProwÆzeka poloûenÌm vencov zÆstupcami poriadajœcich inötitœciÌ a†oce-nen˝ch pri jeho pam‰tnej tabuli. ⁄vodnØ prednÆöky odbornØho programu sa venovali aktuÆlnej problematike.

www.bmj.sk

Kotrecova_Alexandra__1360_

... ALEXANDRA KOTRECOVÁ Vysoká ökola v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, Katedra Občianskeho práva, Sládkovičovo, Slovensko Abstract in original language Zákon č. 36/2005 Z. z. o Rodine v znení neskoröích predpisov priniesol do náöho právneho poriadku v problematike rodinného ...

www.law.muni.cz

University of Split M A R I T I M E F A C U L T Y Dubrovnik J ...

problematike na postdiplomskom studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i na dodiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Dubrovniku.

www.unidu.hr

Yoga Therapy (General)

Please send information on the latter or other additions to [email protected] Books Abstrakty I. Pracovnej Konferencie of Problematike Jógy v Rehabilitacii [Abstracts of the First Conference on the Applications of Yoga in Rehabilitational Therapy], Košice-Šaca, 21-23 Jun 1978.

www.iayt.org

Psychologické dimenzie kvality ivota

Reminiscencie na antický prístup k problematike kvality ivota [Reminiscences of the Classical Approach to the Problem of Life Quality] 34 5. Jozef D uka.....

www.pulib.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Problematike