Privremenoj

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG ...

Obračun i isplata naknade zarade vrši se na osnovu: - izveštaja o privremenoj nesposobnosti, odosno sprečenosti za rad (doznaka) izdate od strane nadle nog lekara za ocenu radne sposobnosti i ocene lekarske komisije, - potvrde o visini ostvarene zarade koja slu i za utvrđivanje osnova ...

www.zdravlje.gov.rs

PRAVILNIK

... slu˛aju bolni˛kog lije˛enja, na osnovu otpusne liste ili izvještaja zdravstvene ustanove da se osiguranik nalazi na bolni˛kom lije˛enju kao i na predlog konzilijuma doktora odgovaraju¸e specijalnosti koji na osnovu postoje¸e medicinske dokumentacije daje nalaz i mišljenje o privremenoj sprije ...

fzocg.me

ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM ...

Pored ovih čimbenika pozitivno djelovanje turističke rekreacije na čovjeka zasniva se i na kompleksu raznih drugih faktora kao što su: psihički u samoj privremenoj promjeni sredine, zatim blagotvornosti i ljekovitosti nezagađene fl ore i faune, čist primorski ili planinski zrak, te aerosol ...

hrcak.srce.hr

Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska ...

(ako se radi o potpunoj, ali privremenoj i prolaznoj okluzi ji). Takvi se ateromi nazivaju nestabilnim ili vulnerabilnim. Apoptotička smrt stanica kao što su makrofazi i glatke

www.biochemia-medica.com

Rekreacija kao način savremenog ivljenja

Ozbiljna mana je što do sada posedujemo mali broj podataka ne samo o ukupnom obimu, već i strukturi i privremenoj raspodeli fizičke aktivnosti u mikro i makrocikluse kod različitih jedinki u odnosu na godine, pol, zanimanje, itd., u različitim populacionim grupama.

www.smas.org

Novi pravilnik o saobracajnim znakovima i signalizaciji na ...

NOVI PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA PUTEVIMA, NAČINU OBILJE AVANJA RADOVA I PREPREKA NA PUTU I ZNAKOVIMA KOJE UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU DAJE OVLAŠĆENO LICE Novi pravilnik o saobracajnim znakovima i signalizaciji na putevima

www.putic.com

NOVI SAD ...

oz – 6 izveŠtaj o privremenoj spreČenosti za rad (doznaka), izdat od strane izabranog lekara za ocenu radne sposobnosti 2.

www.uvra.net

PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja prava iz ...

PRAVILNIK O NAÈINUIPOSTUPKUOSTVARIVANJA PRAVAIZOBAVEZNOGZDRAVSTVENOGOSIGURANJA-Preèišæentekst-(108/2008) PREÈIŠÆENTEKSTPravilnikaonaèinuipostupkuostvarivanjapravaizobaveznogzdravstvenogosiguranjaobuhvata: 1.

www.porezi.rs

Ljekarska komisija

III OVLAŠĆENJA LJEKARSKE KOMISIJE Član 9 Ljekarska komisija daje nalaz i mišljenje o: - privremenoj spriječenosti za rad dužoj od 30 dana; - upućivanju osiguranika nadležnom organu za ocjenu radne sposobnosti odnosno invalidnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju u slučaju ...

fzocg.me

O NA * INU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ...

Na zahtev osiguranika, isplatilac nov*ane naknade du an je da mu izda rešenje. * lan 77 Isplata naknade zarade vrši se na osnovu: 1) izveštaja o privremenoj spre*enosti za rad (u daljem tekstu: doznaka) i ocene lekarske komisije; 2) potvrde o ostvarenoj zaradi za utvr*ivanje osnova za obra*un ...

kvalitet.telefonija.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Privremenoj