Prisutna

KAKO PREPOZNATI AKUTNU LEUKEMIJU U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Zbog insuficijentne hematopoeze prisutna su tri klinička sindroma: anemije, krvarenja i infekcije. Akutne leukemije nastaju iz punog zdravlja i imaju veoma brz tok.

www.medfak.ni.ac.rs

Splenomegalija i trombocitopenija kod bolesnika sa cirozom jetre

Trom-bocitopenija mo e biti prisutna i u odsustvu splenomegalije i biti doprinoseći faktor rizika od nastanka krvarenja kod ovih bolesnika . LITERATURA 1.

www.doiserbia.nb.rs

Klini~ka slika HVBS-a u me|uepidemijskom razdoblju

Najve}a vrijednost ureje bila je zabi-lje`ena upravo u jednog od ~etvero bolesnika u oliguri~noj fazi - 33,3 mmol/L, kao i najve}a vrijednost kreatinina - 695 μmol/L. Poliuri~na faza s dnevnim izlu~ivanjem urina ve}im od 3000 mLbila je prisutna u osam bolesnika.

hrcak.srce.hr

BIODIVERZITETOT NA FAUNATA NA ZMIITE (REPTILIA: SERPENTES) VO ...

Vo predniot del na parietalnite plo~ki prisutna e po edna svetla simetri~na dam-ka i po edna medijalna damka so izdol`en oblik, oivi~ena so temen oreol.

www.mes.org.mk

MALT limfom parotidne pljuvačne lezde

U fazi dijagnoze ovog tumora, prisutna je lokalizacija samo u odgovarajućem organu, a zahvatanje limfnih nodusa nastaje kasno i znak je progresije bolesti 8.

www.doiserbia.nb.rs

Zaraza virusom humane imunodeficijencije i tuberkuloza ...

U okolnom masnom tkivu 5 je ~vorova promjera od 0,5 do 1 cm. Histolo{ki je u oba preparata prisutna granulomatozna upala s opse`nim podru~jima kazeozne nekroze (slika 1) i tek mjestimi~no samo rubno vidljivim ostacima limfnih ~vorova.

hrcak.srce.hr

Effect of the polarity of reaction medium and electric field ...

Spontana monomolekulna terminacija prisutna je u procesu. Tijekom posto-janja aktivni centar mo`e biti u obliku ionskog para ili slobodnog iona.

www.fsb.unizg.hr

TRANSITORY ISCHEMIC ATTACK- CLINICAL DIAGNOSIS ** TRANZITORNI ...

bila prisutna unilateralna oduzetost ekstremiteta; arterijski krvni pritisak jednak ili veći od 140/90 mmHg i trajanje neuroloških simptoma do 60 minuta.

www.aktuelnosti.org

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Re-zultati pokazuju da je infiltracija krvnih sudova i okol-nih struktura prisutna u 51,03% slučajeva, što je izuzet-no blisko istra ivanju koje se bavilo specifično mikro-skopskom infiltracijom krvnih sudova, gde je prisutna u 44,6% [2].

www.medical.uns.ac.rs

TIBIAL SHAFT FRACTURES TREATED BY THE EXTERNAL FIXATION METHOD

Pin tract infekcija u toku nošenja spoljašnjeg fikatora je bila prisutna kod 4 (8,16%) pacijenata. Kod samo 3 pacijenta spoljašnji fiksator je skinut i lečenje nastavljeno aplikacijom funkcionalnog gipsa.

facta.junis.ni.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Prisutna