Primljenom

«LUKA BAR» AD BAR

Ako se na teretu, primljenom od strane Luke, uo˛e promjene koje mogu dovesti do negativnih promjena njegovih karakteristika, Luka o tome mora odmah obavijestiti korisnika usluga, a u hitnim slu˛ajevima preduzeti odgovaraju¸e mjere radi spre˛avanja negativnih promjena na teretu.

www.lukabar.me

INFORMACIJE ZA DOBIJANJE VIZE

Ambasada Slova*ke Republike u Beogradu &e odlu*iti o primljenom viznom zahtevu od 3 do 30 dana od njenog prijema. U sopstvenom interesu stranka mora da proveri sve podatke u dobijenoj vizi.

www.yuta.rs

POJMOVNO RAZLIKOVANJE IZDATAKA, UTROŠAKA, TROŠKOVA I ...

Prema primljenom izvodu banke plaćen je zakup poslovnog prostora (izdatak kao odliv novca, trošak jer je usmeren ka stvaranju prizvoda i usluga tj učinaka i rashod tog perioda) 4.

www.ets-becej.edu.rs

PRAVILNIK O POSTUPANJU U SLU

Svakom prigovoru se dodeljuje odgovarajudi tip naloga i prioritet za rešavanje reklamacije, a korisniku izdaje ili saopštava potvrda o primljenom prigovoru.

oriontelekom.rs

Vodiĉ kroz subvencije namenjene osobama sa invaliditetom

... Bulevar kralja Aleksandra 84 - Radivoja Koraća 6 Potrebna dokumenta: - Fotokopija liĉne karte nosioca pretplate (prva i druga strana) - Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuĊu negu i pomoć - Raĉun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom Izdaće Vam potvrdu o primljenom ...

www.zvezdara.org.rs

TARIFA

o Dispozicija se smatra primljenom kada se ovjeri od strane ovlaš ćenog radnika KTGT. o Prihvatanje Dispozicije ne obavezuje KTGT u odnosu na vrijeme kada će se konkretna usluga

www.ctgc.me

UPUTE ZA RAD S MJENICAMA

U polju Tip dokumenta promjeniti tip dokumenta, isključiti opcija Bianco , generirati specifikacija računa. Zatim se dalje s tom mjenicom postupa kao sa klasičnom primljenom mjenicom.

www.exitc.rs

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNI Č KIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBE ...

pomagala, koja po primljenom overenom obrascu mora biti izvršena u roku od 30 dana. Propisivanje dela pomagala koji ima kra ći rok trajanja od celog pomagala vrši se po skraćenom

www.lat.rzzo.rs

NOVINE u EVIDENCIJI o PROMETU ROBE i USLUGA

U KEPU se unose podaci o poslovnim promenama vezanim za promet robe i vršenje usluga (nabavka, prodaja, povraæaj, otpis, rashod, promena cena i dr.), najdocnije narednog dana za prethodni dan, a primljenom robom se ne može raspolagati pre evidentiranja.

www.fineko.rs

Republika Srbija MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I ...

Po primljenom zahtevu Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike priprema rešenje o refundaciji sredstava korisniku carinske olakšice.

www.dijaliza.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Primljenom