Prijal

ruii za zabezpedenie

Prev6dzkovatef (prostrednictvom itatutdrneho orgSnu) ruii za zabezpedenie primeranej ochrany Vami poskytnutvch osobn'lch ddajov. ztoho dovodu prevddzkovatef prijal primeran6 technicke, organizain6 a persondlne opatrenia formou bezpednostn6ho projektu.

www.agip.sk

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z ...

Odtlačok prezentačnej pečiatky Podpis pracovníka obecného úradu, obecného úradu ktorý daňové priznanie prijal

www.piestany.sk

ŽIADOSŤ O ZMENU ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE - PREPIS

Poznámka: Dátum: Dátum: Podpis pôvodného odberateľa: Podpis nového odberateľa: Žiadosť prijal: Žiadosť prijatá dňa: RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice Biznis linka: 0850 123 999 Zákaznícka linka: 0850 123 998

www.rwegas.sk

I: Lineárne rovnice Riešte v množine reálnych čísel ...

Kráľ prijal do služby pastiera na 1 rok. Za službu mu sľúbil vyplatiť 120 grošov a plášť. Patier však v službe vydržal len 7 mesiacov.

oark.edupage.org

o strate, odcudzení, poškodení - VP, TP, OEV a tabu * ky s E *

Vlastnoru*ný podpis ..... *estné vyhlásenie prijal..... T MV SR 12-007

www.autobazar.eu

P e t e r F i l o

V roku 1993 prijal 5 Budhistických predpisov a v roku 1994 prijal 10 Budhistických predpisov v Kórejskej Zenbudhistickej škole Kuan um. Zúčastnil sa mnoţstva Zenových meditačných ústraní pod mnohými osvietenými majstrami.

www.fengshui-studio.sk

ejovské noviny 1/2005

Z príležitosti d a u ite ov starosta obce prijal na obecnom úrade všetkých pedagógov a pracovníkov ZŠsMŠ ktorí sa podie ajú na vyu

www.sudex.sk

D Ô V O D O V Á S P R Á V A

Občianskoprávny dohovor o korupcii vypracovala multidisciplinárna komisia pre korupciu a dňa 9. 9. 1999 ho prijal Výbor ministrov Rady

www.drazobnici.sk

brana2

Naše postrehy Michal Baherník - zvuk a osvetlenie „Keďže študujem elektrotechniku a na základnej škole som ozvučoval rôzne programy, rád som prijal túto úlohu.

brana.rkcpoprad.sk

BOŽÍ ŽIVOT V TVOJOM ŽIVOTE

Čo sa stalo, keď si prijal Pána Ježiša? Vo chvíli, keď si vierou prijal Pána Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto: 1. Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjv 3, 20; Kol 1, 27) 2.

www.misieza.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prijal