Prijal

Polybrómované difenylétery

V zmysle súčasnej metodológie TC NES prijal záver: sú potrebné ďalšie informácie a/alebo testy pre hodnotenie perzistencie, bioakumulat ívnosti a toxicity deka-BDE.

www.envira.sk

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 41. ročník · číslo ...

Boží Syn sa učinil zraniteľným, prijal prirodzenosť sluhu, bol poslušný až na smrť, a to na smrť na kríži. Jeho krížom sme spasení - jeho rany nás uzdravili.

slovo.grkatpo.sk

Čo nájdete v čísle?

ŠPORTINFORM 1/2009 2 Zmeny v adresári Prezident SR prijal predstaviteľov mimovládnych a neziskových organizácií Zasadala Výkonná rada ATJK SR Eurá aj za stanovy V Športinforme č. 6/2006 sme uverejnili adresár vybraných združení a inštitúcií pôsobiacich v telesnej kultúre.

download.sporting.sk

Krajský školský úrad v Košiciach

S potešením som prijal informáciu o úspešnom zapojení sa MŠ, ZŠ a SŠ Košického kraja do vlaňajšieho 2. ročníka OFDMS. Zapojených bolo 109 MŠ s počtom 340 detí, 100 ZŠ so 16 872 žiakmi.

www.smizany.sk

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

V článku 46 ods. 3 sa však ustanovuje, e rozhodnutie o invalidite, ktoré prijal jeden členský štát, je pre iný členský štát záväzné, ak sa, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa stupňa invalidity, v prílohe VII uznáva zhoda medzi právnymi predpismi týchto členských štátov.

eur-lex.europa.eu

P e t e r F i l o

V roku 1993 prijal 5 Budhistických predpisov a v roku 1994 prijal 10 Budhistických predpisov v Kórejskej Zenbudhistickej škole Kuan um. Zúčastnil sa mno stva Zenových meditačných ústraní pod mnohými osvietenými majstrami.

www.fengshui-studio.sk

Ján Cikker začal tvoriť v období, keď kompozičná

Slovenské zemské štipendium mu otvorilo cestu do Viedne, k slávnemu dirigentovi Felixovi von Weingartnerovi, ktorý ho prijal ako mimoriadneho poslucháča.

www.nbs.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Zmena podmienok factoringu nemá vplyv na práva a povinnosti Factora a Klienta vzťahujúce sa na Postúpené pohľadávky, vo vzťahu ku ktorým Factor prijal Návrh na postúpenie pohľadávky pred účinnosťou Zmeny podmienok factoringu. 17.4.

www.factoringslsp.sk

* l. 2. Úvodné ustanovenia

* V˝öka z * avy zo spotrebite * sk˝ch cien: Poskytovate* pod podmienkou, ûeuûívate*splní vöetky záväzky, ktoré prijal vtejto zmluve sa zaväzuje: 1) poskytnú*uûívate*ovi z*avu zo spotrebite*sk˝ch cien pripojenia doelektronickej komunika*nejsiete Internet (*alej len „pripojenie") Typ ...

www.elnet.sk

ZVÝŠENÉ „PEČEŇOVÉ TESTY" V HEPATOLOGICKEJ AMBULANCII ...

Svet prijal pre vírusové hepatitídy, predovšetkým C a B, názov „tichý zabijak", a to z dôvodu negatívnej prognózy, ako aj skutočnosti, že existuje veľký počet infikovaných ľudí, ktorí neboli vyšetrení a o chorobe nevedia.

www.solen.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prijal