Prezentira

Energy Saving in a Hydraulic Servomechanism System - Theory ...

Ovaj članak prezentira takve energetske "uštede" bazirajući se na ranije razvijenom matematičkom modelu gubitaka u elementima, energetskoj učinkovitosti sustava i području rada cilindra [9].

hrcak.srce.hr

Klini~ke i epidemiolo{ke zna~ajke Q-groznice u ...

Kroni~na Q-groznica naj~e{}e se prezentira kao endokarditis, te kroni~ni hepatitis, osteomijelitis ili endovaskularna infekcija [15]. Osobitu sklonost endokar-ditisu imaju bolesnici s umjetnim sr~anim zaliscima i de-generativnim promjenama na zaliscima, te imunokom-promitirani bolesnici i trudnice [16].

hrcak.srce.hr

F I E L D C R O P S , O R C H A R D S AND VINEYARDS, 2010 ...

osnovna uloga, na javnosta i na korisnicite da im gi prezentira osnovnite podatoci od oblasta na poljodelstvoto, ovo{tarstvoto i lozarstvoto za opredelena sostojba, a eventualnite zabele{ki i

www.stat.gov.mk

prikazi - polemiki - recenzii

Paralelno so analizata na rezulta-tite od dolgogodi{nite istra`uvawa, avtorot ni prezentira komparativna analiza so pove}e svetski studii {to go obrabotuvaat sindromot na autiz-mot, so site relevantni rezultati do-bieni vrz osnova na site dosega poznati svetski iskustva vo istra`u-va~kata dejnost vrzani ...

jser.fzf.ukim.edu.mk

A SITE-SPECIFIC MODEL FOR PROPAGATION PREDICTION IN INDOOR ...

U ovom radu prezentira se alat za predviđanje snage elektromagnetskog polja u takvim komunikacijskim mre ama. Razvijen je trodimenzionalni model slijeđenja zrake zasnovan na elektromagnetskoj teoriji, koja uključuje polarizacijske karakteristike.

www.nasemore.com

Status of Pb and Cu in the calcareous soils of Ćemovsko field

Ovaj skup u Sarajevu predstavlja šansu da se prezentira stanje kvaliteta tla, procijeni ozbiljnost prijetnji kojima su tla izlo ena, te da se razmijene informacije o aktivnostima na zaštiti tla u zemljama Zapadnog Balkana i nekim susjednim zemljama Pedologija i znanje vezano za zemljište imaju u ...

eusoils.jrc.ec.europa.eu

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Uvod: Prispevek obravnava morebiten vpliv dol ine poroda in nekaterih plodovih parametrov, kot so: telesna masa in obseg glavice na pogostost epiziotomij, ki ga prezentira z deskriptivno in kvantitativno metodo.

www.zbornica-zveza.si

Rezime Abstract

Toj prezentira svoe mislewe i dilemi za se-kojdnevnata praktika vo vrska so autizmot kaj decata kako patolo{ko naru{uvawe od rasprostraneto naru{uvawe, detskata psi-hoza ili samo edna faza od razvojot na koja decata ostanuvaat zasekoga{.

mssa.org.mk

Vjeran NikoliÊ-Heitzler, Marin Pavlov, Zdravko BabiÊ ...

Akutni miokarditis za razliku od toga u pravilu se u poËetku prezentira sa uveÊanom dijastoliËkom dimenzi-jom lijevog ventrikula i urednim iv. septumom, meutim sa znaËajno loπijim oporavkom sistoliËke funkcije od ful-minantnog miokarditisa.

www.kardio.hr

EtnoAntropoZum EthnoAnthropoZum

Spored informatorite 5 (@iki}, 2002: 30-63) , ovoj amblem gi prezentira Srbija i srpstvoto 6 . O~igledno e deka ne postoi nitu vizuelna/morfolo{ka nitu su{tinska vrska na oblikot na rakata be{e opi{an pogore so konceptite Srbija i srpstvo , no sepak prepoznavaweto na ovoj amblem e uspe{no vo sto procenti od ...

www.iea.pmf.ukim.edu.mk

Other sites you could try:

Find videos related to Prezentira