Prepravy

Všeobecné obchodné podmienky TEN Expres Slovakia, spol

Predmetom týchto VOP je záväzok zasielateľa, že vlastným menom a na účet príkazcu obstará prepravu zásielky a s ňou spojené služby z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a príkazca zaplatí za obstaranie prepravy a s ňou spojených služieb zasielateľovi odplatu, a to za ...

www.geis-group.sk

Všeobecné obchodné podmienky TEN Expres Slovakia, spol

Predmetom týchto VOP je záväzok zasielateľa, že vlastným menom a na účet príkazcu obstará prepravu zásielky a s ňou spojených služieb z miesta prevzatia zásielky do miesta doručenia a príkazca zaplatí za obstaranie prepravy a s ňou spojených služieb zasielateľovi odplatu, a to ...

www.geis-group.sk

PREPRAVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky prepravy - letecká preprava podlieha individuálnym zmluvným podmienkam (vrátane pravidiel, regulácii, cestovného a podmienok) leteckých prepravcov, odkazy na ktoré sú súčasťou letenky a tvoria zároveň súčasť prepravných podmienok..

www.globamerica.sk

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Čl. 15 Mimoriadne udalosti počas prepravy (1) Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu ...

www.slovaklines.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY ARAMEX SLOVAKIA

1 Zmluvné podmienky a ustanovenia prepravy SKYNET WORLDWIDE EXPRESS platné od 14.12.2009 1. SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o., podnikajúci pod názvom "SkyNet Worldwide Express" (ďalej „SkyNet") znamená pridružené a sesterské spoločnosti a oprávnených zástupcov SkyNet-u vo svete.

www.skynet.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamáciu prepravy a služieb s tým súvisiacich je možne uskutočniť iba spôsobom, ktorý je uvedený v prepravných podmienkach konkrétnej leteckej spoločnosti a CA nie je oprávnená vybavovať akékoľvek reklamácie týkajúce sa prepravy.

www.globamerica.sk

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Príloha D PM 01/2007 3 a) ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla, b) ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej ...

www.autotransport-mm.sk

Vöeobecné zasielate ľ ské podmienky Zväzu logistiky a ...

Túto svoju povinnosť často zverujú odborníkovi - zasielate ľ ovi .. • príkazca je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa objedná obstaranie prepravy, prípadne tieû ďalöie pomocné sluûby súvisiace s prepravou, a na tento účel uzaviera so ...

www.agnet.sk

SMS / e-mail avizace den před doručením SMS / e-mail ...

Doplňkové služby název služby příplatek v Kč SMS / e-mail avizace den před doručením v ceně služby SMS / e-mail avizace časového okna doručení

www.dpd.com

P R E P R A V N › P O R I A D O K

Taxisluûba sa vykonáva na uspokojenie prepravn˝ch potrieb osôb ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktor˝ch dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxisluûbou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za ...

www.halotaxi.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prepravy