Prepravy

TRAILER WEIGHT CART ZÁTAZOVÝ VOZÍK

... LW-220 M08 Empty weight (+/- 4 %) without weights 3 368 lb 1 528 kg Prázdna hmotnos* (+/- 4 %) Load capacity 2x 18626 lb 2x 8 449 kg Nosnos* Operation weight with weights 40692 lb 18 458 kg Prevádzková hmotnos* so záva iami Permissible towing speed max. 6,2 mph 10 km/hour Povolená rýchlos* prepravy ...

linemask.sk

VÝROČNÁ SPRÁVA

Podnik vykonáva najmä poštovú prevádzku v rozsahu podania, prepravy a dodania listových, balíkových a peňažných zásielok na území Slovenskej republiky a v medzinárodnom styku.

www.posta.sk

MANUÁL TRANZITNEJ PREPRAVY

2 Úvod Pre akčný plán prepravy v Európe 1 bolo nevyhnutné pripraviť manuál, ktorý by obsahoval podrobný popis spoločných prepravných postupov a prepravných postupov v Spoločenstve a objasnil postavenie administratívy ako aj prepravcov. Účelom manuálu je podporiť lepšie ...

ec.europa.eu

Zmluva o preprave veci

Zmluva o preprave veci Podmienky prepravy: 1. Dopravca musí mať po celú dobu platnosti tejto prepravnej zmluvy platné poistenie zodpovednosti dopravcu v zmysle Dohody CMR, ktoré kryje jeho zodpovednosť.

www.logosk.sk

PREPRAVNÝ PORIADOK PRAVIDELNEJ DIAĽKOVEJ A MEDZINÁRODNEJ ...

Čl. 19 Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednosť z prepravy osôb 19.1. Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u dopravcu, inak zanikajú.

www.slovaklines.sk

Cenník prepravy tovaru WINALITE pre registrovaných ...

Cenník prepravy. tovaru . WINALITE. pre registrovaných distribútorov. Tovar objednananý na výdajničku : za každý. objednaný kufrík 1 EURO za dopravu

www.slovenskowinaliteservis.sk

Tarifa mestskej pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich ...

Tarifa mestskej pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín v meste Kysucké Nové Mesto Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť (ďalej len "dopravca") vydáva túto tarifu

www.sadza.sk

, podľa § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č

Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom. 6. Ak nebude dopravcovi udelené niektoré z príslušných zahraničných prepravných povolení potrebných k vykonaniu napríklad kyvadlovej prepravy zmluva o preprave sa ruší.

www.gtravel.sk

T A R I F A pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a ...

T A R I F A pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a bato ín Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, (ďalej len "dopravca") vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o ...

www.sadds.sk

Obchodno - prepravné podmienky _3_

Objednávka prepravy 3.1 Objednávateľ prepravy (ďalej len objednávateľ), je povinn˝ najneskôr do 14:00 48 hodín pred zam˝öľanou prepravou zaslať dopravcovi Objednávku prepravy, kde je uvedené: - údaje zákazníka (meno, adresa, IČO), - odosielacia stanica, - tovar (druh, hmotnosť), ...

www.lokorail.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prepravy