Prehlasujem

Terms and Conditions for Distributor and Purchaser ...

Výslovne prehlasujem, že sa na mňa nevzťahujú žiadne obmedzenia týkajúce sa možnosti získavať alebo prenášať práva. Týmto prehlasujem, že vzhľadom na moje

www.organicmission.sk

Prehlasujem ...

1ÚVOD. Skúmanievonkajöichekonomick˝ch vzªahovdanejekonomikypomocouuk azo-vateµovdovoz, v˝voz, obratasaldozahraniËnehoobchodu, resp. Ôalöíc h uk azo-vateµovznichodvoden˝chumoûÚujecharakterizovaªstupeÚrozvojaekonomiky, jej aktivituaotvorenosªvo Ëisvetu ...

www.iam.fmph.uniba.sk

K ATEDRA A PLIKOVANEJ I NFORMATIKY F AKULTA M ATEMATIKY,F ...

estne prehlasujem, zˇe som tu´to diplomovu´ pra´cu vy pracoval samostatnes pouzˇitı´mcitovany´ch zdrojov. .....

ii.fmph.uniba.sk

TECHNICK AUNIVERZITAV LIBERCI

Prehl¶asenie Prehlasujem, •zepredlo•zen¶abakal¶arskapr¶acajep^ovodn¶aaspracovalasomju samostatne. Prehlasujem, •zecit¶aciapou•zit¶ychprame•novje¶upln¶a, •zesomvpr¶aci neporu•silaautorsk¶epr¶ava (vzmyslez¶akona•c. 121/2000 Sb.

www.ft.vslib.cz

estne prehlasujem, že diplomovú prácu som vypracovala ...

ABSTRAKT Meno diplomanta: Petronela Hajdušeková Názov diplomovej práce: Vplyv príjmu na dĺžku života Škola, fakulta, katedra: Ekonomická univerzita v Bratislave

www.sulik.sk

Prehlásenie Prehlasujem, že som bakalársku prácu ...

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Zuzana Gardianová III. ročník - prezenčné štúdium Odbor: Speciálně pedagogická andragogika Kult krásy a perfekcionizmus podmieňujúci vznik porúch príjmu potravy Bakalárska práca ...

www.theses.cz

Diplomová práca

Čestne prehlasujem, e predkladanú diplomovú prácu som vypracoval samostatne s pou itím prameňov uvedených v zozname na konci práce. V Bratislave, Apríl 2005.....

cmp.felk.cvut.cz

Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná ...

Čestné prehlásenie: Čestne prehlasujem, e som diplomovú prácu vytvoril samostatne s pou itím literatúry uvedenej v zozname. Declaration: Herewith I declare, that I have elaborated this Thesis autonomously, with the use of the resources and references indicated in the list.

www.geo.uzh.ch

KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA

2 Č E S T N É P R E H L Á S E N I E Čestne prehlasujem, že som predkladanú bakalársku prácu spracovala samostatne a s použitím uvedenej literatúry.

diplomovka.sme.sk

visa application form-final

Dolupodpísaný, …………………………………………………záväzne prehlasujem, že uvedené informácie sú presné a úplné a že cestu do Indie využijem na účel, k akému vízum bolo vydané a nebudem sa pokúšať

www.indianembassy.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Prehlasujem